Новий статут ТОВ: час вже настав

Вже скоро 17 червня 2019 року – дата, до якої статути товариств з обмеженою та з додатковою відповідальністю мають бути приведені у відповідність до Закону про ТОВ[1]. І хоча прямих санкцій за невиконання вказаного обов’язку Закон про ТОВ не встановлює, існують істотні юридичині ризики для тих, хто знехтував оновленням. Про це сьогодні й поговоримо
Негативні наслідки відмови від оновлення статуту
Вони полягають передусім у наступному:
Œ «Анулювання» рішень загальних зборів. Існує ймовірність того, що рішення таких зборів, прийняті відповідно до положень «старого» статуту, зміст якого не буде відповідати вимогам нового Закону № 2275, можуть бути оскарженні за ініціативою недоброзичливців в судовому порядку, що, відповідно, потягне за собою практично 100%-ве визнання їх недійсними. А отже  – такими, що не спричиняють юридично значимих наслідків.
 Визнання недійсними господарських та інших договорів. Така доля може скластися у правочинів, які укладатимуться стосовно великих сум (т.зв. значні правочини) чи між товариством та його посадовою особою (т.зв. правочини, щодо яких є заінтересованість).
Ž Неможливості самопредставництва та і, взагалі, представництва в суді, збільшення фінансових витрат в судовому процесі. Суд може поцікавитися повноваженнями директора, які мають бути викладені саме в статуті. Якщо є питання щодо дійсності всього статуту, то будуть і щодо права представлення інтересів такого товариства. Це навряд чи посприяє швидкому, ефективному та недорогому вирішенню справи в суді.
 Відмова банку у відкритті рахунку. Ймовірно, що оновлений статут захоче бачити банк під час відкриття поточного рахунку товариства чи просто для проходження процедури ідентифікації або оновлення інформації про клієнта. Так, п.38 Інструкції № 492[2] вказує, що банк відкриває поточний рахунок юрособі-резиденту, яка не має рахунку в цьому банку, за умови пред’явлення копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту). Відповідно статут, редакція якого не відповідає нормативним вимогам, стане підставою для відмови банку відкрити рахунок на таке товариство. Уявіть собі які незручності матиме підприємство, якому терміново знадобиться відкрити ще один рахунок.
 Визнання недійсними результатів тендеру. Оновлену редакцію статуту, яка відповідає вимогам Закону про ТОВ, будуть вимагати і під час участі у процедурах державних закупівель. Що буде, якщо і там товариство «упіймають» на застарілих положеннях статуту? Питання не зовсім риторичне.
Наведена п’ятірка потенційних загроз – це ще далеко не повний перелік ситуацій, з якими так чи інакше зустрінуться товариства. Усі вони підкреслюють гостру необхідність в оновленні статуту ТОВ чи ТДВ.
Як оновити статут товариства
Отже, з 17 червня поточного року існування старої редакції установчого документа товариства не спричинятиме жодної проблеми лише допоки така юрособа нічого не робитиме. Коли ж в самому товаристві виникне конфлікт – внутрішній чи зовнішній (скажімо, з контрагентами чи навіть держорганами), або ж будь-яка інша «екстрена» ситуація, від якої не застраховане жодне підприємства, доведеться з сумом згадати, що редакція статуту не нова.
Саме тому пускати справу на самотік точно не варто. Важливість існування правильно та детально прописаного статуту товариства вже презюмується, оскільки повністю покладатися на Закон про ТОВ не варто. Останній тим і цікавий, що містить багато диспозитивних норм. Їх мета – щоб товариства самостійно могли коригувати строки, порядки, права, обов’язки та інші організаційно-управлінські аспекти відповідно до своїх потреб. І тим «інструментом», який покликаний індивідуалізувати корпоративне життя ТОВ та ТДВ, є саме статут.
Загалом, відповідно до положень Закону про ТОВ, обов’язково у статуті товариства мають зазначатися лише відомості про повне та скорочене (за наявності) найменування товариства, його органи управління, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, а також про порядок вступу до товариства та виходу з нього.
Усі інші відомості, які не суперечать Закону про ТОВ, можуть вноситися до статуту за бажанням учасників. Однак зазначаємо, це не скасовує норми ст.88 ЦКУ, ст.ст. 57, 82 ГКУ, де передбачено значно ширший перелік вимог до змісту установчих документів юрособи, та недотримання яких може бути підставою для відмови у проведенні державної реєстрації відповідно до ст. 82 ГКУ, ст. 28 Закону про держреєстрацію.
Таким чином, Закон про ТОВ дає багато можливостей відступити від своїх положень, що фактично нівелює можливість існування шаблонного статуту з урахуванням усіх особливостей.
Таблиця. Обов’язкові та диспозитивні норми Закону про ТОВ, які потрібно чи можна прописати у статуті товариства
Норми з Закону про ТОВ, які повинні міститися у статуті товариства
Положення статуту, які можна врегулювати відповідно до бажань і потреб учасників товариства
Статутний капітал товариства (ст.12 Закону)
Його розмір складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України
Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі може додатково визначатися у відсотках
Статутом можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників[3]
Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів (ст.18)
Можна збільшити статкапітал за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів
Статутом (або одностайним рішенням загальних зборів, в яких взяли участь всі учасники товариства), можуть встановлюватися: інші строки для внесення додаткових вкладів, можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками, які мають переважне право
Учасники можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів
Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк
Переважне право учасника товариства (ст.20)
Учасник має переважне право на придбання частки (її частини) іншого учасника, що продається третій особі
Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників, розподілу відчужуваної частки (її частини) між іншими учасниками, відмови від реалізації переважного права учасників. Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права. Статутом також може бути передбачений обов’язок учасника, який має намір продати частку (її частину) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками
Якщо кілька учасників скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (її частину) пропорційно до розміру належних їм часток у статкапіталі
Учасник, який має намір продати свою частку (її частки) третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це інших учасників. Якщо жоден з учасників протягом 30 днів не повідомив письмово учасника, який продає частку, про намір скористатися своїм переважним правом, то така частка (її частина) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам
Якщо учасник, який має намір продати свою частку (її частину) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов’язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (її частини)
Відчуження частки у статкапіталі іншим учасникам товариства або третім особам (ст.21)
Учасник має право відчужити свою частку (її частину) у статкапіталі оплатно або безоплатно іншим учасникам або третім особам
Статутом може бути встановлено, що відчуження частки (її частини) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників
Зверніть увагу! Якщо ви побоюєтеся, що один із учасників може продати свою частку не «тій» особі, закріплення в статуті необхідності отримання згоди від всіх учасників може уберегти товариство від «троянського коня» у вигляді потенційно нового учасника. З іншої сторони, якщо товариству не потрібні зайві ускладнення при відчуженні частки, варто закріпити в статуті протилежні положення. Так, відсутність обов’язку отримувати згоду від всіх учасників, дасть можливість учаснику, частка якого становить більше 50% статутного капіталу, не конфліктувати з приводу отримання згоди із учасниками, розмір часток котрих є доволі незначним. Тим самим можна до нуля звести ризик судової тяганини щодо визнання договору відчуження частки укладеним (або ж навпаки – недійсним).
Вихід учасника з товариства (ст.24)
Учасник, частка якого у статкапіталі становить менше 50%, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Якщо частка становить 50 або більше відсотків, то вихід можливий за згодою інших учасників. Таке рішення може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. При необхідності згоди учасник може вийти з товариства протягом одного місяця з дня її надання останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою
Статутом можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності. Також Закон про ТОВ дозволяє змінити строки, передбачені ч.ч.3, 7 ст.24:  строк прийняття рішення щодо надання згоди на вихід учасника та строк, протягом якого товариство має виплатити колишньому учаснику вартість його частки
Товариство зобов’язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити колишньому учаснику вартість його частки. Ця вартість визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника, який вийшов, та товариства виплата може бути замінена передачею іншого майна. Товариство зобов’язане надати учаснику, який вийшов, доступ до документів, необхідних для визначення вартості його частки
Зверніть увагу! Відповідна норма встановлює строки, які, в деяких випадках, для учасників можуть тривати мало не цілу вічність. Якщо учасник бажає (або ж йому навіть необхідно) вийти із товариства якнайшвидше, то один місяць для нього може тягнутися дуже і дуже довго. А враховуючи ще ймовірну наявність напружених відносин, таку згоду учасник може отримати якраз останнього дня дозволеного строку. Та ж історія – і зі строком в один рік для виплати колишньому учаснику вартості його частки.
Виплата дивідендів учасникам товариства (ст.26)
Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу
Закон дозволяє змінити період, за який будуть виплачуватися дивіденди, а також сам строк, протягом якого вони мають бути виплачені
Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату
Обмеження виплати дивідендів (ст.27)
Товариство не вправі приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
1) воно не здійснило розрахунків з учасниками у зв’язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства;
2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати
Статутом можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися
Загальні збори учасників (ст.29)
Кожен учасник на загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статкапіталі
Таку умову дозволено змінювати, наприклад, зміниючи розподіл голосів та їх кількість в розрахунку: кожен учасник володіє однаковою кількістю голосів
Компетенція загальних зборів учасників (ст.30)
Компетенція загальних зборів викладена в 14 пунктах, які не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з Закону про ТОВ
До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань
Скликання загальних зборів учасників (ст.31)
Загальні збори скликаються у випадках, передбачених Законом про ТОВ або статутом, а також
1) з ініціативи виконавчого органу;
2) на вимогу наглядової ради;
3) на вимогу учасника (учасників), який на день подання вимоги в сукупності володіє 10 або більше відсотками статкапіталу
Цей перелік можна доповнити (наприклад, наділити ревізійну комісію у випадку її створення правом також скликати загальні збори учасників)
У разі, якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про таке скликання загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів покладаються на учасників, які ініціювали загальні збори
10-денний строк можна змінити
Порядок скликання загальних зборів учасників товариства (ст.32)
Загальні збори скликаються виконавчим органом товариства
Статутом може бути визначений інший орган, уповноважений на таке скликання
Виконавчий орган зобов’язаний повідомити учасників не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів
Інший строк можна встановити для повідомлення учасників товариства про проведення загальних зборів
Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення
Статутом може бути встановлений інший спосіб повідомлення
Виконавчий орган зобов’язаний повідомити учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів
Кількість днів, передбачена для повідомлення учасників про внесення змін до порядку денного загальних зборів, Закон про ТОВ дозволяє  змінити
Виконавчий орган зобов’язаний надати учасникам можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах. Виконавчий орган забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами (інформацією) за місцезнаходженням товариства у робочий час
Інший порядок для ознайомлення також можна передбачити в статуті
Зверніть увагу! Погодьтеся, що указане повідомлення – це мало не кам’яний вік. Навіщо чекати 30 днів, виглядати паперову пошту, якщо Закон дозволяє змінити і строк для повідомлення, і сам спосіб такого оповіщення? Визначення всього кількаденного строку та обрання іншого, більш швидкого та зручного способу оповіщення (наприклад, e-mail) значно спростить корпоративне життя та пришвидшить прийняття важливих для товариства рішень.
Проведення загальних зборів учасників (ст.33)
Загальні збори проводяться за місцезнаходженням товариства.Їх проведення за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників
Закон про ТОВ дає право змінити в статуті місце проведення загальних зборів відповідно до потреб товариства. Тому, за необхідності, можна передбачити можливість проведення загальних зборів навіть за межами держави
Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного (ст.34)
Рішення загальних зборів приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом
Рішення загальних зборів може бути прийнято і шляхом опитування
Рішення загальних зборів приймаються кваліфікованою кількістю голосів, передбаченою відповідними нормами Закону про ТОВ
Статутом може встановлюватися інша кількість голосів (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень зборів учасників, крім рішень, які відповідно до Закону про ТОВ приймаються одностайно
Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування (ст.36)
Передбачено питання, стосовно яких зборами не можуть прийматися рішення шляхом опитування
Статутом можуть бути визначені додаткові питання, рішення з яких не приймаються шляхом опитування
Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган. Він надсилає всім учасникам відповідний запит з проектом рішення
Статутом можна встановити інших ініціаторів опитування або ж уточнити вимоги до існуючих них (наприклад, ініціювати може той, хто володіє 50 і більше відсотками у статкапіталі)
Згода учасника з рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом
Статутом можуть бути передбачені вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування (наприклад нотаріальне засвідчення справжності підпису учасника)
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення
Статутом можна також визначити іншу дату прийняття рішення, яка не збігатиметься із останнім день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді
Наглядова рада товариства (ст.38)
Статутом може бути передбачено утворення наглядової ради
Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, розмір їх винагороди, порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначає статут[4]
Виконавчий орган товариства (ст.39)
Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», а якщо він колегіальний – «дирекція» (його керівник іменується «генеральний директор»)
Назву як одноосібного, так і колегіального  виконавчого органу можна замінити на іншу
Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо
Статутом можна передбачити обрання членів виконавчого органу та його голови списком, кумулятивним голосуванням чи в іншому порядку
Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів. Статут може містити перелік питань, прийняття рішення щодо яких вимагатиме більшої кількості голосів
Статутом можуть встановлюватися обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для прийняття рішення щодо яких голова колегіального виконавчого органу має скликати засідання такого органу
Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності
Статут може передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом
Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників (ст.41)
Витрати, пов’язані з проведенням аудиту фінзвітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит
У статуті можна встановити, що витрати з проведення аудиту покладають на саме товариство, а не на конкретного учасника
Посадові особи товариства (ст.42)
Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради
Перелік посадових осіб можна доповнити
Зверніть увагу! Визначення певних осіб посадовими не є формальним питанням. Відповідно до положень цієї статті, на посадових осіб накладаються певні обов’язки, а також відповідальність за свою роботу, зокрема, встановлюється відповідальність за розголошення інформації, конфлікт інтересів та ін.
Значний правочин (ст.44)
Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників
Статут може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини)
Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених вище, приймають загальні збори
На прийняття рішень щодо вчинення інших значних правочинів статутом можна уповноважити інших орган товариства (дирекцію, ревізійну комісію)
Правочин, щодо якого є заінтересованість (ст.45)[5]
Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається товариством з особою, зазначеною у цій нормі Закону про ТОВ
Статутом може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість
Щодо модельного статуту
 
Модельний статут – це, мабуть, і є той самий шаблон статуту, який можна використовувати тим, хто у всьому погоджується із баченням законодавця і не прагне бодай якось замислитися про те, що його ТОВ чи ТДВ – це те, що є його особистим, індивідуальним. А стосунки між учасниками можуть бути далеко не завжди такими, якими їх собі уявляє законодавець. Постановою КМУ від 27.03.2019 р. № 367 було затверджено нову редакцію модельного статуту, яка значно відрізняється від «старої» версії[6]. Але враховуючи відсутність в ньому пристосованих до особливостей та потреб кожного товариства положень, варто зважувати всі «за» і «проти» перед тим, як обирати між власним статутом та модельним. А також важливо прийняти для себе рішення про те, за шаблоном ви будуватимете відносини, чи усе ж таки додасте у них трошки своєї індивідуальності.
[1] Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» // АгроUA. – № 2018. – 2. – С. 53.
[2] Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.
[3] Закріплення в статуті обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників дасть змогу унеможливити у майбутньому «розмиття» частки одного з учасників у разі виникнення певного внутрішнього конфлікту (прим.авт.)
[4] Діяльність наглядової ради в Законі про ТОВ врегульовано лише в ст.ст.38 та 40, тому, всі норми щодо існування наглядової ради мають бути визначені у статуті (прим.авт.).
[5] Частина 3 цієї норми передбачає, що якщо учасники товариства не дійшли згоди про встановлення у статуті порядку погодження щодо правочинів із заінтересованістю, правила цієї статті не застосовуються (прим.авт.)

12 thoughts on “Новий статут ТОВ: час вже настав

 1. Задача организации, в особенности же постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке направлений прогрессивного развития. Разнообразный и богатый опыт реализация намеченных плановых заданий способствует подготовки и реализации дальнейших направлений развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура организации играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Подробнее на сайте [url]https://qwerty98765.ru[/url]

 2. Top 3 bed stores los angeles \ furniture store los angeles
  Our online store international company provides discount, write in an online chat.At the present time you are in best Our оnline store specialized firms in Bel air products for garden and home use and office modern lighting stores los angeles. Firm sells over 5000 products for a country house and houses or cafe-bar and piece of furniture.Natural tree, the that are used for the purpose products, has at its disposal reliability and wear resistance, delightful external data. All pieces of furniture processed particular compounds, because of which their surface does not absorb water, resistant to extremes temperature and influence of the sun. Wicker furniture excellent retains its functions even in cafe in open spaces. We catalog for you offered photographs furniture for dining room, hall, bedroom, children’s room, as well as intended for storage of things – cabinets, chests of drawers and many others. We are waiting client visit our large online store, company in Miracle milethat appreciates all of its shopper. On portal our store you waiting colossal choice at cost. Our catalog contains price lists, Label data about types details potential kinds complete modules.Each item furniture produced directly from factory manufacturer. Decrease prices on Label achieved based on the absence of trade floor space, for rent which necessary pay and smallest staff workers. Minimum costs enable to establish affordable prices for every buyer for all groups goods. Want update your interior? Read carefully the news products home from modern collection, in her represented as products with colorful floral patterns and colors and products with chic texture finish metallic. Furniture Items for the garden is rightfully considered necessary attribute each modern housing. In the presented store online you can buy reliable furniture for garden and home in SANTA MONICAto you all furniture at desired time day.Prices, that provides online shop furniture items BEL AIR AND HOLMBY HILLS very visitor.As a rule small fee may cause certain questions regarding good quality products affordable modern contemporary furniture. The catalog which filled diverse items furniture composes only first-class factory products.

 3. Ленточный фундамент цена

  Создание дома вашей мечты – это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента – это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

 4. В эру клипового мышления врождённый темпоритм человека усиливается в разы, и охота неизменного обновления может достичь вашего пика. Ежедневно хочется носить новую одежду, пробовать новую пищу, разглядывать новейшие кинофильмы. И, естественно, подобное касается и мира секса онлайн. У всех абсолютно имеются любимые онлайн порно видео, актрисы и студии, но непрерывный просмотр одних и тех же видеоматериалов довольно живо начинает надокучать и и вовсе нервировать. В очередной раз, заглянув на сайт, хотелось бы видеть новоиспеченные лица и локации. И мы всегда готовы удовлетворить ваш поисковый запрос! Почти каждый день и каждую ночь, мы расширяем нашу видео-галерею и прибавляем свежайшие интим видеоролики, чтобы вы ни разу не заскучали и утоляли всю свою потребность новизны. Мы мониторим все самые свежие порнографические новинки, дабы они с пылу с жару попадали на ваши странички и вы, одними из первых, имели возможность насытиться просматриванием наиболее фрешового и безвозмездного порно контента. Вместе с нами вы никогда не испытаете ощущенье вторичности и вялости от однотипных видеозаписей. Мы всегда обновляемся, для того чтобы наши посетители выявляли для себя современные грани и развивали всю свою порно эрудицию.
  Путь к эротическим в два кликов и дополнительно без регистраций
  Мы уверены в том, каким способом расчетливо вы имеете отношение ко собственному неоценимому свободному времени и потому убивать его на излишние события стало бы крайне неверно. На пути к требованию изучения нирваны будет дразнящий камень преткновения – это конечно принудительная регистрация на сайте. Эта условная процедура превращается в настоящую пытку, при этом глаза уже набрались кровью и стремлением окунуться в море безвозмездных эро видеоматериалов. В такие моменты осмотры порно сайтов начинает быть похожим на поездка в ЖКХ, наполненный длительными и грустным заполнением бумаг. А ведь ничто так же сильно не утомляет, как обыденная писанина. По этой причине мы захотели избавить вас от подобной участи. Доступ к нашим видеоматериалам вы можете легко получить сразу, всего только войдя на вебсайт. Никакого указания почты и введения секретных паролей, исключительно просмотр лучшей порнушки! Поэкономленное время безопаснее тратить на изучения всего массы имеющихся у нас видеороликов. Но если же у вас есть в запасе незанятые минуты, то тогда, конечно, возможно зарегистрироваться, чтобы иметь возможность сообщать по секрету личными мыслями об видео в комментах. Мы даём вам свободу действий, а это, как нам может показаться, самое главное условие
  Гораздо лучшее порно это теперь многогранное порно
  Воротившись к статистике, можно сделать выводы, что много пользователей залетают к нам без малого ежедневно. При этом ускоренном посещении зрителя всё тяжче удивить. Чтобы наши постояльцы не махнули рукой вместе со словами: не впечатляет, подобное я предварительно лицезрел, мы добавили на наш портал наиболее пятидесяти любых групп категорий. Когда вы раздумываете, что замечали уже практически всё, то советуем поподробнее освоить любую из них. Порно мир чрезвычайно многосторонен и мы стараемся обличить все его границы ради вас. Здесь вы лично сможете найти сношения в его более нежданных проявлениях и ракурсах, а также увеличите сферу своих сексапильных запас знаний.
  Великое число жанров облегчает поиск занимающего вас, в частности в этот момент времени, порно. Вас возбудила облик красивой помощницы шефа? На нашем проекте вы можете найти огромную подборку видео с страстными секретаршами. Вас оживляет одна мысль о порно на свежем воздухе? Наиболее 300 видео уже дожидаются вас. Мы подготовлены удовлетворить безусловною всякий ваш запрос https://sexmobila.com . Мы надеемся, вы в свой черед готовы смотреть от мала до велика нашу коллекцию отборочного порно в хорошем качестве и сейчас же приступите к ознакомлению и изучению свежего материала
  Высокопрофессионально, восхитительно, отлично
  В былые времена преобладала реальная эпоха недостачи на видосах порнографического направления. Катушки с сексом втихомолку передавались из рук в руки и бродили от одного видика к другому. Тогда различная сцена, абсолютно любой кадр с элементами эротики являлся на вес золота, и сам факт лицезрения сходного призывал неслыханную веселье. Естественно, в то время любозритель не был разборчив и прикрывал глаза на различные неисправности в нашем формате видеороликам. Срывы на экране, плохое качество записи или даже быстрые вкрапления темного дисплея воспринимались, как подобающее и даже как необходимая доля просматривания редкостного материала.

 5. Rental cleaning
  Service Cleaning Staten Island was created in 2012 with a clear task: to perform a highly professional cleaning services in friendly manner that is not only which not just delights and satisfies all ours client! With deep cleaning, our employees cleansing elements refrigerator in the house . Competent employees “Cleaning Service” always ready decide varied problem, associated with guidance order. You always can call in “Cleaning Service” – our employees to the conscience cope with the work of any volume. Our Created Cleaning the holding located give you any help and solve this a problem! Our firm we carry out cleaning services(MAIDS DOWNTOWN) exclusively by means of eco-means, they absolutely safe and not even litter environment atmosphere. This the specialized company Williamsburg presents large set service on cleaning, you left only to choose the right, appropriate to you type of cleaning, and contact to our company for professional help. In our the company hourly work employee. This a highly large cleaning , that will leave your family hearth spotless . Regardless on , moving you or not Clean Master can be there to help to bring your personal old or new house exemplary appearance.We have involved only qualified masters, having the required practical experience. CLEANING MASTER Bococa apply excellent, not harmful detergents and scouring materials, reliable, professional and high quality equipment.Our organization provides services for cleaning – professional (industrial) cleaning. Cleaning famous company Clinton Hill- carries out production activity on cleaning.

 6. Опираясь на долголетний полученный опыт в этом секторе и квалифицированную бригаду профессионалов, по очистка ёмкостей питьевой РІРѕРґС‹, капитальный ремонт скважины, очистка дренажа, промывка трубопроводов высоким давлением, установка пьезометрических трубок, поставка водоподъёмных колонн, телеинспекция артезианских скважин, прочистка трубопроводов высоким давлением и тому подобное. Данные сервисы широко эксплуатируются в разных отраслях, таких как ирригация, сельское хоз-то, комерческий или жилой комплекс. Вся наша команда специалистов располагает многолетним навыком в данных областях, что позволяет нашей специализированной международной компании исполнять подобные сервисы такие услуги как ремонт скважины, обслуживание канализации, прочистка скважин, Телеинспекция скважины, монтаж водоподъёмных труб, поставка водоподъёмных колонн, очистка обсадной колонны скважины, периодическое обслуживание скважиночень быстро и с полной отдачей. Представляемые услуги постоянно эксплуатируются нашими клиентами за их своевременное исполнение и конкурентную расценочную программу.

 7. Делая упор на многолетний полученный опыт в этом секторе и квалифицированную бригаду мастеров своего дела, по ремонт артезианской скважины, обслуживание канализации, прочистка дренажа, очистка обсадной колонны скважины, установка пьезометрических трубок, Видеообследование скважины, промывка дождевой канализации, восстановление эксплуатационных характеристик скважины и другие. Эти услуги хорошо пригодятся в разнообразных направленностях, в разного рода как ирригация, сельское хоз-то, комерческий или жилой комплекс. Наша бригада профессионалов владеет большим практическим опытом в этих областях, все это даёт возможность нам приводить в исполнение такие сервисы такие услуги как прочистка канализации, промывка скважины, гидродинамическая очистка, Телеинспекция скважины, очистка ёмкостей питьевой воды, промывка трубопроводов высоким давлением, промывка дождевой канализации, очистка трубопроводов высоким давлениемлегко и сверхэффективно. Имеющиеся услуги ценятся различными нашими клиентами за их быстрое выполнение и наилучшую ценовую программу.

 8. Делая упор на долголетний производственный опыт в данном секторе и профессиональную бригаду мастеров своего дела, по восстановление дебита скважин, обслуживание скважин, замена глубинных насосов, монтаж оборудования на скважине, монтаж водоподъёмной трубы в скважине, промывка трубопроводов высоким давлением, замена водоподъёмной колонны в скважине, восстановление эксплуатационных характеристик скважины и прочие. Такие услуги хорошо можно применять во всевозможных ориентированности, в разного рода как ирригация, сельское хоз-то, комерческий или жилой комплекс. Вся наша команда экспертов располагает большим навыком в данных областях, это позволяет нашей знаменитой компании исполнять все эти службы такие услуги как прочистка канализации, обслуживание канализации, гидродинамическая очистка, обследование водозабора, очистка ёмкостей питьевой воды, удаление песчано-иловых отложений из скважины, замена водоподъёмной колонны в скважине, поставка скважинных трубочень быстро и продуктивно. Представляемые услуги ценятся абсолютно всеми нашими клиентами за их быстрое осуществление и конкурентную ценовую программу.

 9. Полагаясь на многолетний навык в решении этого вопроса и квалифицированную бригаду экспертов, по замена насоса РІ скважине, геофизическое исследование скважин, прочистка ливневой канализации, замена труб в скважине, установка пьезометрических трубок, поставка водоподъёмных колонн, замена СУЗ на скважине, прочистка трубопроводов высоким давлением и т.д. Такие услуги широко эксплуатируются в разных секторах, таких как ирригация, сельское хоз-то, комерческий или жилой комплекс. Наша бригада специалистов имеет в своем распоряжение свыше 13 долгих лет опыта трудового в этих направлениях, это даёт возможность нашей фирме делать такие сервисы такие услуги как прочистка канализации, замена насоса в скважине, очистка дренажа, автоматизация скважин, очистка ёмкостей питьевой воды, извлечение утопленных насосов, замена водоподъёмной трубы в скважине, прочистка трубопроводов высоким давлениембыстро и результативно. Представляемые услуги ценятся различными нашими клиентами за их своевременное выполнение и наилучшую ценовую политику.

 10. The cleaning business carries out cleansing of spaces of various sizes and configurations.

  We provide expert maid service company for exclusive clients. Utilizing European devices and also certified tools, we attain optimal results and also supply cleansing in a short time.

  The company’s professionals offer cleansing with the help of modern-day innovations, have special tools, as well as also have certified cleaning agents in their toolbox. Along with the above benefits, white wines provide: desirable prices; cleaning in a short time; top quality results; greater than 100 favorable reviews. Cleansing workplaces will aid maintain your workplace in order for the most efficient work. Any kind of business is exceptionally important environment in the team. Cleaning up solutions that can be ordered inexpensively now can help to organize it and provide a comfortable room for labor.

  If needed, we leave cleansing the kitchen area 2-3 hours after placing the order. You get cleaning up asap.

  We provide discounts for those who make use of the solution for the first time, along with positive terms of cooperation for normal customers.

  We give top quality cleansing for big business and small companies of various instructions, with a discount of up to 25%.

  Our pleasant team offers you to get familiarized with beneficial terms of teamwork for business customers. We responsibly approach our tasks, clean making use of professional cleaning items and also specialized devices. Our staff members are trained, have medical publications and also recognize with the subtleties of getting rid of facility and hard-to-remove dust from surfaces.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.