Нарахування пені за донарахованими контролюючим органом зобов’язаннями при оскарженні ППР

Переважна більшість податкових повідомлень-рішень (далі – ППР), що приймаються органами ДПС за результатами перевірок – оскаржуються платниками податків. Якщо платник податків не обмежується адміністративним оскарженням, а звертається ще й до суду – це займає багато часу. Іноді від прийняття ППР до прийняття остаточного рішення проходить навіть не один рік. Проте, якщо справа програна і ППР залишено в силі – платник податків має сплатити нараховану суму. І тут його очікує інша проблема – пеня.

Тривалий час органи ДПС нараховували пеню як за період з дня заниження податкового зобов’язання до дня сплати грошового зобов’язання, визначеного ППР, так і за період з дня прийняття ППР до дня сплати грошового зобов’язання, визначеного ППР. Часто платники податків не погоджувались з таким періодом нарахування пені і оскаржували це до суду. На сьогодні правова позиція судів на боці платника податків. Проаналізуємо аргументи сторін.

Аргументи органів ДПС

Органи ДПС вважають, що у випадку, коли зобов’язання донараховані за результатами перевірки і оскаржені платником податків, необхідно нараховувати пеню відповідно до ст. 129 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

До відома До 01.01. 2017 р. Після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається: <…> при нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами – від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно із цим Кодексом. П. 129.1 ПКУ (у редакції, чинній до 01.01.2017 р.)   Після 01.01.2017 р. Нарахування пені розпочинається: <…> при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, – починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження). П. 129.1 ПКУ (у редакції, чинній з 01.01.2017 р.)  

Враховуючи, фіскальну направленість, органи ДПС вважають, що у будь-якому випадку пеня нараховується за період з дня заниження податкового зобов’язання до дня сплати грошового зобов’язання, визначеного ППР. Тобто не враховуючи момент узгодження грошового зобов’язання як визначальний фактор для визначення періоду за який може нараховуватися пеня. Адже ДПС вважає, що за весь час неправомірного користування грошима (тобто період не сплати податків) потрібно сплатити пеню. Як наслідок – пеня нараховується або за період з дня заниження податкового зобов’язання до дня його сплати або за період з дня прийняття ППР до дня сплати грошового зобов’язання.

Платники податків не погоджуються і оскаржують такі нарахування. Суди підтримують їх.

Аргументи суду

Пеня це сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених ПКУ випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки (пп. 14.1.162 ПКУ).

Суди зазначають, що положення ст. 129 ПКУ визначають в якості підстави нарахування пені порушення строків погашення податкового боргу. Об`єктом застосування пені є саме погашена сума податкового боргу, яка в розумінні п.п. 14.1.175 ПКУ є сумою узгодженого грошового зобов`язання, несплаченою платником податків у встановлений  ПКУ строк.

В разі оскарження ППР (в адміністративному чи судовому порядку) платник зобов’язаний сплатити визначену в ньому суму протягом 10 робочих днів після її узгодження (п.57.3 ПКУ). Отже, необхідно визначити дату узгодження грошового зобов’язання.

В разі оскарження ППР в адміністративному порядку днем узгодження грошового зобов’язання є день отримання платником податків рішення ДПС України про розгляд скарги (якщо ППР не скасовано). Якщо він не звертатиметься до суду для судового оскарження ППР, то сплатити суму грошового зобов’язання необхідно протягом наступних 10 робочих днів.

При оскарженні ППР до суду грошове зобов’язання вважається неузгодженим із дня подання позову до дня набрання судовим рішенням законної сили (абз. 4 п. 56.18 ПКУ). Отже, в разі судового оскарження ППР:

 • якщо рішенням суду першої інстанції ППР залишено чинним, але оскаржувати таке рішення платник не збирається, то сплатити суму грошового зобов’язання необхідно не пізніше, ніж на 10 робочий день із дня набрання рішенням законної сили (тобто після закінчення строку на апеляційне оскарження);
 • якщо рішення суду першої інстанції оскаржено до суду апеляційної інстанції, то сплатити суму грошового зобов’язання необхідно протягом 10 робочих днів із дня:
 • або ухвалення судом апеляційної інстанції рішення по суті справи;
 • або постановлення ухвали про повернення апеляційної скарги або закриття апеляційного провадження.
 • якщо ж в подальшому судом касаційної інстанції ППР буде скасоване – сплачена сума має бути повернута платникові податків/зарахована в рахунок майбутніх платежів.

Отже, розглядаючи спори суди виснують, якщо сума грошового зобов’язання була сплачена протягом 10 робочих днів після узгодження зобов’язання, то нарахування пені взагалі не може здійснюватися, при порушенні ж вказаного строку, нарахування пені починається з 11 робочого дня після узгодження грошового зобов’язання.

Важливим також є питання визначення терміну у який фактично здійснюється нарахування пені. Так, відповідно пп. 129.3.1 ПКУ (у редакції з 01.01.2017 р.), нарахування пені закінчується: у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов`язань.

Організація діяльності з ведення органами ДПС оперативного обліку податків та інших платежів визначена у Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 р. № 422 (далі – Порядок №422).

Вказаним порядком, крім іншого, унормовано питання:

•   нарахування та погашення пені за несвоєчасно сплачені суми платежів, що контролюються органами ДПС (гл. 7 розд. III);

•   перенесення до індивідуального кабінету платника результатів адміністративного та/або судового оскарження рішень органів ДПС та методи контролю достовірності відповідних показників (розд. VII).

Так, п. 7 Порядку № 422 визначені правила нарахування та погашення пені за несвоєчасно сплачені суми платежів, що контролюються органами ДПС. Встановлено, що нарахування пені здійснюється у день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу).

Відтак, нарахування пені повинно здійснюватися у день сплати грошового зобов’язання, нарахування ж пені до дати його сплати (до моменту фактичного погашення податкового боргу) є неправомірним.

Щодо питання, яку редакцію ст. 129 ПКУ застосовувати

Розглядаючи судові спори, в яких порушення податкового зобов’язання відбулось до 01.01.2017 р., а сплата – після, суди зазначають наступне. В такій ситуації підлягає застосуванню та редакція, яка була чинною на момент сплати податкового боргу (момент застосування пені), незалежно від часу в якому фактично відбулося заниження податкового зобов’язання та прийняття ППР. Оскільки пеня може нараховуватися лише на суму грошових коштів, які визначені у ППР і після узгодження цієї суми. Адже до цього моменту вказана сума коштів має статус податкового зобов’язання, а  не узгодженого грошового зобов’язання, відповідно пеня і не може нараховуватися.

Отже, суди виснують, що порушення строку сплати податкового зобов’язання є триваючим порушенням, фінансова відповідальність до платника податків у вигляді пені має бути застосована з дотриманням порядку нарахування пені, чинного на дату сплати боргу (припинення порушення), а не на дату визначення (декларування) грошового зобов’язання.

Така позиція щодо умов та порядку застосування ст. 129 ПКУ, підтверджується постановами Верховного суду від 22.01.2020 р. у справі № 825/1452/18, від 12.02.2019 р. у справі №820/6468/17 та інших.

Крім того, суди зазначають, що при визначенні того, яка редакція підлягає застосуванню необхідно враховувати правило вирішення сумнівів на користь платника податків (тобто принцип in dubio pro tributario) (п.п. 4.1.4 ПКУ).Це правилопокликано забезпечувати реалізацію однієї з ознак верховенства права – правової визначеності, саме можливість платника податків чітко розуміти та передбачати правові наслідки вчинюваних дій має фундаментальне значення для правильності його застосування.

Також зазначимо, що неправомірне нарахування пені може мати наслідком зарахування грошових коштів, які направлені платником для сплати податкових зобов’язань за звітними деклараціям, в рахунок погашення такої пені, що у свою чергу потягне виникнення боргу по таких деклараціях, на такий борг за деклараціями податківці також нарахують і пеню, і штраф, на погашення яких і будуть у першу чергу спрямовувати всі сплачені платником грошові кошти. Отже нарахування пені на не скасоване ППР має наслідком не лише наявність боргу зі сплати такої пені, а і запускає процес подальшого нарахування пені, штрафу на всі інші зобов’язання, кошти з яких були направленні на погашення пені, що закінчується лише при повній оплаті/оскарженні.

При цьому, існує судова практика відповідно до якої суди вважають, що законодавець наділив правом податковий орган застосовувати штраф (п. 126.1 ст. 126 ПК України) до платника податку згідно з цією нормою у випадку сплати суми грошового зобов`язання, зазначеної в платіжному дорученні з затримкою сплати, проте не наділив правом податковий орган застосовувати штраф при виконанні п. 9 ст. 87 Податкового кодексу України в разі зарахування коштів, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків. Оскільки вказані норми визначають, які дії зі сплаченими коштами зобов`язані здійснювати органи державної податкової служби в погашення податкового боргу та не встановлюють відповідальності платника податків внаслідок вчинення вказаних дій податковою службою.

Так, законодавець наділив податковий орган правом зарахування коштів, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення його податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного самим платником податків, у зв`язку з чим зміст графи «призначення платежу» у платіжних дорученнях не має значення, що випливає із приписів п. 87.9 ст. 87 ПК України.

Разом з тим згідно з положеннями ст. 126 ПК України податковий орган може застосовувати штраф до платника податку за затримку сплати ним суми самостійно визначеного грошового зобов`язання за призначенням, визначеним в платіжному дорученні, проте не має законодавчо визначених повноважень застосовувати штраф в разі самостійного спрямування коштів, сплачених таким платником податків незалежно від напряму сплати, в рахунок погашення його податкового боргу згідно з черговістю виникнення при виконанні приписів п. 87.9 ст. 87 ПК України, оскільки вказаною нормою визначені дії, які зі сплаченими коштами зобов`язані здійснювати органи державної податкової служби в погашення податкового боргу та не встановлено відповідальності платника податків внаслідок вчинення вказаних дій контролюючим органом.

Висновок:

Відповідно до вищевикладеного, можна зробити наступні висновки:

при залишенні в силі ППР, визначена у ППР сума набуває статус узгодженої, а отже підлягає сплаті платником податків протягом 10 робочих днів з моменту такого узгодження;

на 11 робочий день нарахована та несплачена за ППР сума стає узгодженим грошовим зобов’язанням і набуває статус податкового боргу. А отже на такий податковий борг підлягає нарахуванню пеня за період з 11 робочого дня і до дати фактичної сплати грошових коштів;

пеня має нараховуватись у день фактичної сплати грошових коштів;

 нагадаю, що відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 13 Закону України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідний нормативно-правовий акт. Також висновки враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права (ч. 5 ст. 242 КАСУ). Отже, при виникненні аналогічного спору сільгосппідприємство може використовувати викладену аргументацію для захисту своїх прав.

13.08.2020

109 thoughts on “Нарахування пені за донарахованими контролюючим органом зобов’язаннями при оскарженні ППР

 1. Промокоды – комбинация букв и цифр или секретное слово, позволяющее получить скидку. Поэтому промокод детский мир действуют практически на любые товары. Чтобы воспользоваться бонусом, нужно ввести секретное слово в специальное поле на сайте магазина.

 2. онлайн казино
  Веб-Сайт со наиболее новейшими также увлекательными редан забавами с целью ребенка. К Примеру редан вид развлечения Наруто с целью мальчишек. Телесериал Наруто весьма востребован около ребенка также школьников, данное японское эроаниме, относительно ниндзю богатыря.

 3. онлайн казино
  Веб-Сайт со наиболее новейшими также увлекательными редан забавами с целью ребенка. К Примеру редан вид развлечения Наруто с целью мальчишек. Телесериал Наруто весьма востребован около ребенка также школьников, данное японское эроаниме, относительно ниндзю богатыря.

 4. The matrix over and over again I slogan Gail Dines speak, at a colloquy in Boston, she moved the audience to tears with her statement of the problems caused next to pornography, and provoked chortling with her intelligent observations near pornographers themselves. Activists in the audience were newly inspired, and men at the conclusion – many of whom had never viewed porn as a disturbed before – queued up afterwards to guaranty their support. The display highlighted Dines’s unsound charisma and the fact that, since the dying of Andrea Dworkin, she has risen to that most difficult and exciting of conspicuous roles: the world’s leading anti-pornography campaigner.

  pregnantpornhdtube

 5. Промокоды – комбинация букв и цифр или секретное слово, позволяющее получить скидку. Поэтому промокод деливери действуют практически на любые товары. Чтобы воспользоваться бонусом, нужно ввести секретное слово в специальное поле на сайте магазина.

 6. Интересный факт: как правило, промокод спортмастер состоит из названия организации, процента скидки или названия акции. Запомнить это сочетание слов обычно легко, хотя вряд ли получится угадать. Эксклюзивный код – один из способов получить хорошую скидку, а значит и хорошее настроение. Просто используйте купон при оформлении заказа.

 7. Хотите совершать выгодные покупки в интернет-магазинах? Мы научим как ориентироваться в скидках, вы сможете получить промокод вок и быть в курсе спецпредложений!

 8. Выполняем также производим корпусную меблировка в заявка согласно персональным масштабам, трудимся во главном согласно 2 ареалам Российской Федерации, данное – городок Вова также Владимирская сфера.
  компьютерные столы

 9. Свой веб-сайт сможет помочь Для Вас стремительно понять во законах вид развлечения также извлекать благодарные композиции ранее со 1-ый вращений барабанов. По Какой Причине непосредственно Azino777? Но неужели имеют все шансы являться колебания? В Случае Если вам хорошо понимаете во игровых автоматах, в то время Вам четко представляете свойства наилучших интернет клубов: порядочность, безопасность, большой степень дисперсии также обширный перечень игр. Все Без Исключения данное имеется около нас!
  Играть 777

 10. Когда уже этот пративный карантин закончится, мне надоело сидеть дома, я уже стал мастером выбора тур агенств благодаря урокам Кондрашова https://bigpicture.ru/kondrashov-stanislav-dmitrievich-daet-rekomendacii-po-vyboru-turisticheskogo-agentstva/, а карантин всё время продилвают на 7 дней и уже сижу год дома! Достало надесю в ближайшие 2 месяца можно будет уже выйти из дома!!

 11. Доброго времени суток господа!Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Самое основное преимущество состоит в том, что вокруг скважинного фильтра делается обсыпка специальным фильтрующим песком. Это сводит к минимуму возможность заиливания скважины, значительно увеличивает приток поступаемой воды и продлевает срок ее службы до 50 лет! Обсадная труба, используемая при роторном бурении, имеет большую толщину стенки, что позволяет ей выдерживать давление грунтов даже на глубине в 150м. Данный вид бурения гарантирует вам 100% результат. Ведь большим минусом шнекового бурения является то, что в случае отсутствия верхней воды на участке, вам придется покрыть расходы подрядчика и оплатить так называемую «разведку» (в среднем, 10 у.е. за каждый пройденный метр). В результате просто потеряете деньги и все равно обратитесь к услугам ротора.
  Увидимся!

 12. Предположим, вы владелец нового ресурса, который имеет приятный дизайнерские решения, удобную навигацию и полезную для клиентов рекламную информацию. Но до сих пор нет участников на интернет-сайте. Что делать? Те, кто имеют свой бизнес мы поможем вам создать продающийся сайт. Науке давно известно, ни одно реальное или виртуальное предприятие не может продвигаться само по себе. Всякой фирме необходимо помощь в приобретении популярности, а во Глобальной сети без нее безусловно не быть из-за яростной конкурентной борьбы.Мы занимаемся разработкой пейджа. Сотрудники нашей компании готовы запустить настоящий портал в течение пары суток. Сверх предоставления рабочих интернет-сайтов, мы оказываем работы тех. сопровождения: уместное продление хостинга и вашего домена, добавление наполнения на веб-сайт, размещения новостей. Наши услуги могут помочь вам стать фаворитом на горизонтах всемирной паутины.

  раскрутка сайтов сша акция

 13. Около нас в конечном итоге-в таком случае завершился ливень, на сегодняшний день сияет солнце, разумеется никак не горячо также мощный ветерок. Также мы уже после деятельность начала двигаться во Точка Прейскурант из-за территорией. Допустим также безусловно взглянула, то что возникло новейшего в полках во торговом центре, мы никак не существовала тут практически 2 недельки.

  https://saymama.ru/

 14. Добрый день господа

  Бурение скважин
  В этой статье мы Вам расскажем для чего необходимо бурение и какие виды бурения бывают.

  Для чего необходимо бурение скважины?
  В загородных постройках, которые находятся на большом расстоянии от централизованных систем, остро встает вопрос персонального водоснабжения. Использование подземных источников позволяет вести автономное существование с максимальным и рациональным уровнем комфорта.

  Помимо обеспечения водой, крайне необходимо чтобы вода была и пригодной к употреблению и использованию в домашних условиях. Подземные воды, изолированные толщами горных пород от поверхностного загрязнения, отвечают санитарным нормам, установленным для воды бытового назначения. При дополнительной очистке, проходя через фильтровальное устройство, они приобретают высокое качество. Для того чтобы получить доступ к источникам воды — требуется бурение скважин под воду.

  Для определения способа бурения водозаборной скважины на участке нужно правильно определить глубину уровня подземных вод и породы геологического разреза, которые подлежат проходке. Правильно выбранная технология бурения скважин на воду позволит быстро пробурить скважину, избежать аварийных ситуаций при бурении. Наши специалисты выедут на участок и помогут определить вид и способ бурения, который будет оптимальным именно для вашего участка.

  Бурение скважины
  Бурение скважин — это способ и режим разрушения различных горных пород, очищение ствола скважины и укрепление ее стенок, оборудование водоприемной части.

  В процессе бурения будет образовано направленное отверстие цилиндрической формы в породе, которое необходимо для монтажа обсадной колоны. Такая скважина представляет собой гидротехническое сооружение, имеющее круглое сечение, а глубина ее бурения зависит от особенностей грунта. Перед тем, как обустроить водозабор необходимо установить на какой глубине находится, водоносные слои и от этого будет зависеть способ бурения, которое бывает роторным и шнековым.

  Виды бурения
  Шнековое Бурение — это способ вращательного бурения при котором порода от забоя до верха скважины поднимается при помощи шнека — буровой трубы с наваренной на неё стальной лентой. На нижнем конце первого шнека установлен режущий наконечник, он при вращении разрыхляет почву и по шнеку порода поднимается от забоя до устья скважины. Шнековый способ применяется при бурении неглубоких скважин в песчаных и глинистых породах, а так же в породах средней твердости.

  Стоимость такого бурения в нашей компании 55 рублей за метр погонный.

  Роторное Бурение (Бурение с промывкой или продувкой). При таком способе бурения используется оборудования вращательного типа. Порода разрушается специальным инструментом долотом. В результате поступательно-вращательных движений, оборудование постепенно заглубляется, а почва из забоя выводится наружу глиняным раствором, водой или сжатым воздухом. Применяется для бурения как мягких, так и твёрдых пород на довольно большую глубину. Скважины, сделанные роторным способом имеют более продолжительный срок службы.

  Роторное Бурение в нашей организации стоит 60 рублей за метр погонный.

  Виталий и Евгений – специалисты по бурению!

  Виталий и Евгений — специалисты по бурению!
  Пробурили на двоих не одну сотню скважин с 2006 года! Имея огромный опыт за плечами наши сотрудники нацелены на бурение в максимально короткие сроки, минимизируя ошибки и оперативно решать возникшие трудности на пути к вашей воде! А благодаря собственному автопарку, буровых установок, большого и дружного коллектива мы можем предложить максимально интересные условия для сотрудничества!

  Задать интересующие вопросы можно заполнив форму ниже или позвонить нам по телефону:

  +375 (29) 186-45-03

  Обещаем, Вы не пожалеете!

 15. Рады приветствовать вас!
  Готовы предложить лучшие “смертоносные” прогоны для веб-сайтов конкурентов. Цена: всего от 2000 р.
  – Гарантированный результат. Веб-сайты ваших конкурентов “умрут”.
  – Максимально возможное число негативных фитбеков.
  – Наша особая база – выжимка самых “убийственных” площадок из 10 млн. ресурсов (спам, порно, вирусы и тому подобные). Это работает безотказно.
  – Прогон делаем сразу с 4-х серверов.
  – Постоянный спам вирусных ссылок на емейл.
  – Выполнение заказа в течение 40-240 часов день и ночь. Можем растянуть сколько угодно по времени.
  – Прогоняем с запрещёнными ключевыми словами.
  – С условием заказа нескольких сайтов – хорошие скидки клиенту.

  Цена 80$
  Полная отчётность.
  Оплата: Qiwi, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard…

  Телегрм: @xrumers
  Skype: xrumer.pro
  WhatsApp: +7(977)536-08-36
  маил: support@xrumer.cc

  Только эти!
  А тАкож Работаем со Студиями!

 16. Скважины на водопонижение в Минске и области — Бурение Скважин
  Прежде чем начинать масштабное строительство, которое предполагает значительный объем земляных работ или же работ, связанных с осваиванием горной местности, важно позаботиться о предотвращении подтопления грунтовыми водами. Если нижняя зона вырытого котлована затоплена грунтовой водой, дальнейшее строительство стоит под вопросом. Спасти ситуацию и осушить площадь для стройки, могут скважины на водопонижение в Минске. Обустройством скважин на водопонижение уже не первый год занимается компания БурАвтоГруп. Скважины на водопонижение – это гидротехнические сооружение для откачки и сбора накопившейся грунтовой воды.Для чего используются водопонижающие скважины Услугой бурение скважин на водопонижение в минской области пользуются при особом строении грунта, при затоплении земли. Обычно, такие скважины располагаются по всему периметру стройплощадки либо в небольшом удалении от зоны проведения работ.Цель оборудования водопонижающей скважины Скважина для воды на участке делается для того чтобы получить депрессионную воронку, то есть создать такие условия, чтобы подземные воды опустились ниже уровня проведения строительных земляных работ. Благодаря тому, что работы могут быть проведены локально, появляется возможность проведения стройки с начального этапа, при этом риск подтопления снижается до нуля. В зависимости от имеющихся геологических условий, водопонижающие скважины обустраиваются несколькими способами.Этапность работ при бурении скважин на водопонижение
  Технология бурения скважин на понижение предполагает наличие нескольких установок, расположенных по периметру строительного котлована. В таких скважинах, которые часто называют иголками, устанавливаются фильтры и погружные насосы для откачки воды. Накопленная вода после осушения сливается за территорией строительной площадки.
  При заказе услуги по установке скважины на понижение воды, специалисты предприятия производят постоянный контроль уровня залегания грунтовой воды и контролируют технические параметры.По окончанию работ по откачке, производится тампонаж ликвидационного типа. Если скважина была установлена в глинистой почве, тампонирование производят глиной, в скалистой – бетоном или раствором цемента.Разновидности скважин на водопонижение в Минске
  Бурение скважин для осушения участков может осуществляться наклонно или вертикально, тип бурения выбирается в зависимости от особенностей грунта. Есть несколько разновидностей скважин такого типа:Комбинированный. Скважина бурится до первого водного уровня, после чего монтируется водоподъемник для откачки.
  Водопоглащающий. Этот тип используют тогда, когда нужно опустить поднявшиеся грунтовые воды в земляные пластыниже указанного уровня понижения воды Самоизливающийся. Данный тип рекомендован в тех случаях, когда нужно снизить давление воды в горизонте или если требуется значительное понижение воды на строительном участке. В технологии бурения скважин для водопонижения используют несколько типов установок:Роторные Шнековые Ударно-канатные Вращательные
  Компания «БурАвтоГрупп» использует самый современный роторный способ бурения скважин в Минской области, так как с его помощью можно освоить грунт любой сложности и степени мягкости. Это значительно ускоряет срок изготовления скважины на водопонижение и делает конструкцию более крепкой.

 17. Hello,

  Download Music FLAC Private Server: https://0daymusic.org/premium.php
  Genre: House, Club, Techno, Trance, Dance, Italo-Dance, Eurodance, Drum and Bass, Psychedelic, Goa, PsyTrance, Progressive House, Electro, Euro-House, Club-House, Hardtechno, Tech-House, Dutch House, Minimal, Deep-House, Nu-Disco, Hardstyle, Hardcore, Jumpstyle, Electronic, Alternative, Alternative Rock, Ambient, Avantgarde, Ballad, Bass, Beat, Black Metal,Blues, Classical, Chanson, Country, Dance Hall, Death Metal, Disco, Ethnic, Folk, Folk-Rock, Funk, Gangsta Rap, Gothic Rock,Hard Rock, Heavy Metal, Hip-Hop, Indie, Industrial, Instrumental, Jazz, Jungle, Pop, Rock, Metal, Latin, Lo-Fi, New Age, Noise, Oldies, Pop-Folk, Progressive Rock, Psychedelic Rock, Punk Rock, Rap, Reggae, R&B, Rock & Roll, Soul, Soundtrack, Speech, Synthpop, Thrash Metal, Top 40, Vocal etc.
  Years: 1990-2021
  Updated on daily scene music releases: 0day and old music.
  Easy to use: Most of genres are sorted by days.
  Protocols Supports: FTP, FTPS (FTP over SSL), HTTP/S, SFTP (FTP over SSH).
  More 12 years Of archives.

  Best regards,
  0day MP3s

 18. A month ago, when a 37-year-old stoic of a Singapore boarding squaddie imperial kindergarten after people with mentally miserable disorders was diagnosed with a coronavirus, the power of the cellar did not together a panic. Attractive into account the specifics of the nursing diggings, all its mace and most of the petite well-being inhabitants were vaccinated against Covid-19 as being at omen lodged with someone in February-March. Anyway, rightful in engulf, the boarding devotees was closed to shield quarantine, and all employees, patients and other people who recently communicated with the barbarous chick or her minister to were quarantined and began to be regularly tested. Out of the ordinary the next week, the virus was detected in three dozen people, including the 30-year-old sister from the libretto acceptance from the Philippines, as grammatically as four other employees of the boarding day-school and 26 of its imperishable residents. Most of those infected were fully vaccinated against Covid-19… You can today another article on this battleground at this congestion https://mwed.seru.fun I’m sorry I can’t help you. I hope you find the right solution. Don’t despair..

 19. Xem đá Bóng Trực Tuyếnhtv6 trực tuyếnCũng chính vì nguyên do này mà kênh Banthang TV luôn luôn bị die link hay sập Server từng Khi có những trận đấu rộng lớn, điều này khiến đến những fan bóng đá vô cùng khó chịu vì trận đấu bị gián đoạn giữa chừng.

 20. First of all I want to say awesome blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Appreciate it! best moisturizer for dry face niperp.sewomabest.com/map9.php

 21. Добрый день товарищи
  Обустройство скважины с кессоном из бетонных колец Использование кессона из бетонных колец при обустройстве скважины – правильный выбор в пользу долгой службы Вашей скважины – порядка 70-100 лет. Бетонная конструкция самая прочная и устойчивая из всех конструкций, использующихся при защите и обустройстве скважин. Такие кессоны под своей тяжестью не сдвинуться даже под большим напором воды. Отменная защита Вашей скважине гарантирована.
  Монтаж кессона из бетонных колец и завершение обустройства скважины:
  Вокруг обсадной трубы экскаватор выкапывает котлован шириной около 2 м. Данные для глубины берутся из паспорта на скважину. Дно котлована выравнивают.
  С помощью крана на дно котлована опускают бетонную плиту с отверстием для обсадной трубы – дно будущего кессона. Использование донной плиты обязательно ввиду риска усадки и вымывания грунта под кессоном.
  Далее с помощью крана на бетонной плите размещают от 2 до 4 бетонных колец. Стандартная высота кольца составляет 90 см.
  Далее рабочий с помощью лестницы спускается вниз, заделывает стыки бетонных колец цементным раствором.
  Отверстие вокруг обсадной трубы засыпается плотно мелким щебнем либо цементно-песчаной смесью.
  В первом бетонном кольце проделывают отверстия для вывода труб. Выкапывают траншею от кессона в дом, для прокладки водопровода.
  Прокладывают водопровод. Выводят систему полива участка.
  Устанавливают в кессоне гидроаккумулятор, фильтр, системы автоматики.
  Поверх бетонных колец опускают верхнюю плиту. Отверстие для обслуживания обустроенной скважины закрывается полимерной крышкой люка.
  Стыки заделывают цементным раствором.
  Щели вокруг кессона засыпаются выкопанным ранее песком.Монтаж кессона и обустройство скважины закончено

 22. Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot! nyttig vegetarisk lasagne nasta.teswomango.com/map6.php

 23. May I simply say what a comfort to find someone who genuinely knows what they are discussing online. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More people should look at this and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular because you surely have the gift. bil värdering kvd tenme.sewomabest.com/map7.php

 24. Samsung Galaxy Tab A 10.5 (SM-T595) – Galaxy Firmware
  5 days ago … You can check the details of the T595JXU4CUF1 2021-05-01 Security Update Changelog on the current page, but please don’t ignore anyВ …
  T595JXU4CUF1 May, 2021 Patch for SM-T595 – ECT
  Download Samsung Galaxy Tab A SM-T595 XFV South Africa …
  Download firmware updates for your Samsung mobile phone and tablet
  Download T595JXU4CUF1: Android Q Stable Update to Nigeria (ECT)
  Jun 4, 2021 … This firmware has version number PDA T595JXU4CUF1 and CSC T595OJM4CUE2. The operating system of this firmware is Android 10 , withВ …
  SM-T595 | Samsung Galaxy Tab A | PDA: T595JXU4CUF1
  Download Galaxy Tab A SM-T595 (ILO) T595JXU4CUF1 in Samfw – Samsung firmware download
  Download Galaxy Tab A SM-T595 (ILO) T595JXU4CUF1 in Samfw …
  Jun 4, 2021 … This firmware has version number PDA T595JXU4CUF1 and CSC T595OJM4CUE2. The operating system of this firmware is Android 10 , withВ …
  Download T595JXU4CUF1: Android Q Stable Update to Nigeria (ECT) – ECT | Android4mea
  T595JXU4CUF1-(ECT) (Firmware 4 Files) (Android 10 Q).zip. New. Date, 2021- 07-31 09:06:11. Filesize, 3.13 GB. Visits, 4. Downloads, 1В …
  This Firmware flash for Samsung Galaxy Tab A 10.5 with the Phone Model Number SM-T595 for region Kenya with CSC code AFR.
  Download Samsung Galaxy Tab A SM-T595 PAK Pakistan (PAK …
  T595JXU4CUF1-(ECT) (Firmware 4 Files) (Android 10 Q).zip | Halab Tech Support
  Jun 4, 2021 … This firmware has version number PDA T595JXU4CUF1 and CSC T595OJM4CUE2. The operating system of this firmware is Android 10 , withВ …
  T595JXU4CUF1 Firmware Update for SM-T595 – ECT | Yes Android
  Download Samsung Galaxy Tab A SM-T595 XSG United Arab …
  This Firmware PDA is T595JXU4CUF1 with OS Q(Android 10) and the Firmware are build on Thu 29 Jul 2021 22:15:41 pm. Samsung Galaxy Tab A 10.5В …
  Samsung Galaxy Tab A 10.5 Android tablet. Announced Aug 2018. Features 10.5″ IPS LCD display, Snapdragon 450 chipset, 8 MP primary camera, 5 MP front camera, 7300 mAh battery, 32 GB storage, 3 GB RAM.
  Download firmware updates for your Samsung mobile phone and tablet
  Jun 4, 2021 … Samsung Firmware Download, Model: SM-T595, PDA/AP Version: T595JXU4CUF1, CSC Version: T595OJM4CUE2, Region: AFR.
  5 days ago … Download Firmware T595JXU4CUF1 : A new software update is now seeding for the latest Samsung for Country / Carrier Nigeria (ECT) ECTВ …
  Download Samsung Galaxy Tab A SM-T595 XSG United Arab Emirates T595JXU4CUF1 firmware
  Download Samsung Galaxy Tab A SM-T595 XFV South Africa (Vodafone) T595JXU4CUF1 firmware
  Galaxy Tab A SM-T595 (ILO – Israel) T595JXU4CUF1 Q(Android 10) samsung firmware download all model, lastest, fast update, completely free and fast speed В …
  Samsung Galaxy Tab A 10.5 (SM-T595) – Galaxy Firmware
  https://samfirm.shop/samsung/pda/T595JXU4CUF1
  Galaxy Tab A SM-T595 (ILO – Israel) T595JXU4CUF1 Q(Android 10) samsung firmware download all model, lastest, fast update, completely free and fast speed in Samfw.com вњ…
  Galaxy Firmware – Samsung Galaxy Tab A 10.5 (SM-T595)
  Fast download latest Samsung Galaxy Tab A firmware SM-T595 from United Arab Emirates with T595JXU4CUF1 and Android version 10
  Fast download latest Samsung Galaxy Tab A firmware SM-T595 from South Africa (Vodafone) with T595JXU4CUF1 and Android version 10
  Fast download latest Samsung Galaxy Tab A firmware SM-T595 from Pakistan (PAK) with T595JXU4CUF1 and Android version 10
  Download Samsung Galaxy Tab A SM-T595 PAK Pakistan (PAK) T595JXU4CUF1 firmware
  Download T595JXU4CUF1: Android Q Stable Update to Nigeria (ECT) – ECT
  T595JXU4CUF1 Firmware Update for SM-T595 – ECT | Yes Android
  T595JXU4CUF1, AFR, Q(Android 10), 3.13 GB, 2021-07-29 22:15:41, Download. T595DDU4CUE2, INS, Q(Android 10), 3.13 GB, 2021-07-23 00:59:15В …
  T595JXU4CUF1-(ECT) (Firmware 4 Files) (Android 10 Q).zip | Halab …
  Download T595JXU4CUF1: Android Q Stable Update to Nigeria (ECT) – ECT | Android4mea
  T595JXU4CUF1 Firmware Update for SM-T595 – ECT | Yes Android
  Download firmware updates for your Samsung mobile phone and tablet
  Galaxy Firmware – Samsung Galaxy Tab A 10.5 (SM-T595)

 25. PioriciaxyRonytisaU5d34dfgW
  PDA version: N950NKSU5DUG1 CSC version: N950NOKR5DUG1 Modem version: N950NKOU5DUF1 Changelist: CL21980505. Assets 4.
  Galaxy Note 8 July 2021 Security Update in Korea – N950NKSU5DUG1 – The BK Things
  Releases В· corsicanu/8895-bootloaders_and_modems В· GitHub
  Jul 1, 2021 … This firmware has version number PDA N950NKSU5DUG1 and CSC N950NOKR5DUG1. The operating system of this firmware is Android 9В …
  SM-N950N | Samsung Galaxy Note8 | PDA: N950NKSU5DUG1
  Galaxy Firmware – Samsung Galaxy Note8 (SM-N950N)
  Download Galaxy Note 8 July, 2021 Security: N950NKSU5DUG1 Korea (LG Uplus) (LUC) / LUC | Galaxy Rom
  Download Samsung Galaxy Note 8 SM-N950N SKC Korea (SK …
  N950NKSU5DUG1 Update for Galaxy Note 8 SM-N950N – LUC …
  Jul 1, 2021 … Samsung Firmware Download, Model: SM-N950N, PDA/AP Version: N950NKSU5DUG1, CSC Version: N950NOKR5DUG1, Region: LUC.
  Download Firmware N950NKSU5DUG1 Galaxy Note 8 SM-N950N Android 9 Korea (SK Telecom) (SKC) – SKC | Galaxy Rom
  Galaxy Note 8 July 2021 Security Update in Korea – N950NKSU5DUG1 – The BK Things
  I am installing the security patch for our long-awaited Galaxy Note 8 in July 2021.I’ve already heard from overseas that the July security update for Galaxy
  Fast download latest Samsung Galaxy Note 8 firmware SM-N950N from Korea (SK Telecom) with N950NKSU5DUG1 and Android version 9
  Download firmware updates for your Samsung mobile phone and tablet
  Samsung Galaxy Note8 (SM-N950N) – Galaxy Firmware
  Download July, 2021 Security Patch for Galaxy Note 8: N950NKSU5DUG1 Korea (LG Uplus) (LUC) / LUC | Samsung Up
  N950NKSU5DUG1 Update for Galaxy Note 8 SM-N950N – LUC | Yes Android
  Contribute to corsicanu/8895-bootloaders_and_modems development by creating an account on GitHub.
  N950NKSU5DUG1 Update for Galaxy Note 8 SM-N950N – LUC | Yes Android
  Download Galaxy Note 8 July, 2021 Security: N950NKSU5DUG1 Korea (LG Uplus) (LUC) / LUC | Galaxy Rom
  Download Galaxy Note 8 July, 2021 Security: N950NKSU5DUG1 …
  Galaxy Note8 SM-N950N (KTC – South Korea) N950NKSU5DUG1 Pie(Android 9 ) samsung firmware download all model, lastest, fast update, completely freeВ …
  Download Firmware N950NKSU5DUG1 Galaxy Note 8 SM-N950N Android 9 Korea (SK Telecom) (SKC) – SKC | Galaxy Rom
  Download Galaxy Note 8 July, 2021 Security: N950NKSU5DUG1 Korea (SK Telecom) (SKC) / SKC
  Download N950NKSU5DUG1: Official Android 9 pie for Galaxy Note 8 SM-N950N Korea (LG Uplus) (LUC) – LUC
  Download Galaxy Note8 SM-N950N (KTC) N950NKSU5DUG1 in – Samsung firmware download
  Download Firmware N950NKSU5DUG1 Galaxy Note 8 SM-N950N …
  Releases В· corsicanu/8895-bootloaders_and_modems
  Download July, 2021 Security Patch for Galaxy Note 8: N950NKSU5DUG1 Korea (LG Uplus) (LUC) / LUC | Samsung Up
  https://samfirm.shop/samsung/pda/N950NKSU5DUG1
  Releases В· corsicanu/8895-bootloaders_and_modems
  Download N950NKSU5DUG1: Galaxy Note 8 Android pie Stable Update to Korea (LG Uplus) (LUC) – LUC
  Galaxy Note 8 July 2021 Security Update in Korea …
  6 days ago … The PDA Version of this Firmware is N950NKSU5DUG1, CSC is N950NOKR5DUG1, and Android Version is 9 pie. The changelist for thisВ …
  This Firmware flash for Samsung Galaxy Note8 with the Phone Model Number SM-N950N for region South Korea with CSC code SKC.
  Download Samsung Galaxy Note 8 SM-N950N SKC Korea (SK Telecom) N950NKSU5DUG1 firmware
  Galaxy Note8 SM-N950N (KTC – South Korea) N950NKSU5DUG1 Pie(Android 9) samsung firmware download all model, lastest, fast update, completely free and fast speed in вњ…
  6 days ago … Download N950NKSU5DUG1: Official Android 9 pie for Galaxy Note 8 SM- N950N Korea (LG Uplus) (LUC) – LUCВ …
  Download N950NKSU5DUG1 Firmware SM-N950N Galaxy Note 8 …
  3 days ago … The deployed firmware update version is N950NKSU5DUG1 and varies slightly from carrier to carrier. Galaxy Note 8 July 2021 Security UpdateВ …
  6 days ago … 1 Download July, 2021 Security Patch for Galaxy Note 8: N950NKSU5DUG1 Korea (LG Uplus) (LUC) / LUC. 1.1 How to Check the FirmwareВ …
  6 days ago … Download Firmware N950NKSU5DUG1 Galaxy Note 8 SM-N950N Android 9 Korea (SK Telecom) (SKC) – SKC В· File information В· DownloadВ …
  5 days ago … AP Version: N950NKSU5DUG1; CSC Version: N950NOKR5DUG1; Android Version: Pie(Android 9); Region: SKC SK Telecom; Country: SouthВ …
  Download Galaxy Note8 SM-N950N (KTC) N950NKSU5DUG1 in …
  N950NKSU5DUG1 Update for Galaxy Note 8 SM-N950N – LUC
  FuepleBianiaharlU5d34dfgW

 26. PioriciaxyRonytisaU5d34dfgW
  Jul 1, 2021 … Firmware SCG03 — Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Please find direct download link of firmware version SCG03KDU1BUG1 for the deviceВ …
  GSM Firmware: Home Page
  install Magisk apk after flash the file
  Recent Files В· T735XXU1AUG1 T735OLM1AUG1 Android 11 5Files Firmware В· T575XXU3BUG1 T575OXM3BUG1 Android 11 5Files Firmware В· SCG03KDU1BUG1В …
  SCG03 | PDA/MODEM: SCG03KDU1BUG1
  SCG03KDU1BUG1-(KDI) (Firmware 4 Files) (Android 11 R).zip …
  SM-SCG03 U1 UnRoot Remove Root OS11 3KDU1BUG1].tar. New Featured. Date, 2021-07-31 09:39:17. Filesize, 24.60 MB. Visits, 1В …
  Home Page | GSM Firmware
  Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Android smartphone. Announced Feb 2020. Features 6.9″ Dynamic AMOLED 2X display, Exynos 990 chipset, 5000 mAh battery, 512 GB storage, 16 GB RAM, Corning Gorilla Glass 6.
  SCG03KDU1BUG1 SCG03QDI1BUG1 Android 11 5Files Firmware. 1 2 3 4 5. SCG03KDU1BUG1 SCG03QDI1BUG1 Android 11 5Files Firmware | Date:В …
  Galaxy Firmware – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SCG03)
  SM-SCG03 U1 UnRoot Remove Root OS11 3KDU1BUG1].tar | Halab Tech Support
  Free Download Firmware, Software and Mobile Flash Files Gsm-firmware.com
  SCG03 U1 Android 11 ROOT (SCG03KDU1BUG1) File By (Support.HalabTech.Com).tar | Halab Tech Support
  Jul 1, 2021 … Firmware SCG03 — Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Please find direct download link of firmware version SCG03KDU1BUG1 for the deviceВ …
  Recent Files | GSM Firmware
  Recent Files | GSM Firmware
  SM-G960U Galaxy S9 Firmware | GSM Firmware
  10 SEO factors to rank faster in 2019
  SM-SCG03 U1 UnRoot Remove Root OS11 3KDU1BUG1].tar …
  To drive up traffic and therefore, increase leads and sales generation. Try these 10 SEO factors to rank faster in 2019
  SCG03KDU1BUG1-(KDI) (Firmware 4 Files) (Android 11 R).zip. New. Date, 2021 -07-30 08:57:14. Filesize, 5.73 GB. Visits, 3. Download. Halab Tech Support.
  SM-G960U Galaxy S9 Firmware | GSM Firmware
  https://samfirm.shop/samsung/pda/SCG03KDU1BUG1
  10 SEO factors to rank faster in 2019
  SCG03KDU1BUG1-(KDI) (Firmware 4 Files) (Android 11 R).zip | Halab Tech Support
  Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SCG03) – Galaxy Firmware
  2 days ago … SCG03 U1 Android 11 ROOT (SCG03KDU1BUG1) File By (Support.HalabTech. Com).tar. New. install Magisk apk after flash the fileВ …
  Free Download Firmware, Software and Mobile Flash Files Gsm-firmware.com
  10 SEO factors to rank faster in 2019
  SCG03KDU1BUG1, KDI, R(Android 11), 5.73 GB, 2021-07-28 13:44:42, Download. SCG03KDU1BUC8, KDI, R(Android 11), 5.58 GB, 2021-03-31 15:04: 01В …
  SCG03 U1 Android 11 ROOT (SCG03KDU1BUG1) File By (Support …
  SCG03 rom下载,SCG03官方rom,SCG03KDU1BUG1
  Jul 1, 2021 … 提供三星Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 KDIењ°еЊєзљ„SCG03KDU1BUG1 ROM版本下载,无修改官方原版固件!
  SCG03KDU1BUG1 SCG03QDI1BUG1 Android 11 5Files Firmware 2021-07-31 17:49:07 ]. SCG02KDU1BUG1 SCG02KDY1BUG1 Android 11 5Files FirmwareВ …
  FuepleBianiaharlU5d34dfgW

 27. PioriciaxyRonytisaU5d34dfgW
  A025FXXS2BUF1 – Galaxy A02s SM-A025F CAC Uzbekistan (CAC) | Android4mea
  Please find direct download link of firmware version A025FXXS2BUF1 for the device Samsung Galaxy A02s, model SM-A025F below.
  Jun 29, 2021 … 提供三星Galaxy A02s SM-A025F SKZењ°еЊєзљ„A025FXXS2BUF1 ROM版本下载, 无修改官方原版固件!
  Download Samsung Galaxy A02s SM-A025F MID Iraq …
  Download Galaxy A02s July, 2021 Security: A025FXXS2BUF1 Kazakhstan (SKZ) / SKZ | Samsung Up
  SM-A025F | Samsung Galaxy A02s | PDA/MODEM: A025FXXS2BUF1
  SM-A025F U2 UnRoot Remove Root OS11 25FXXS2BUF1].tar | Halab Tech Support
  A025FXXS2BUF1 – Galaxy A02s SM-A025F CAC Uzbekistan (CAC …
  Download Patch N975FXXS7FUF6 Samsung Galaxy Note10+
  Download Galaxy A02s July, 2021 Security: A025FXXS2BUF1 Kazakhstan (SKZ) / SKZ | Samsung Up
  Jul 15, 2021 … Download Firmware A025FXXS2BUF1 : A new software update is now seeding for the latest Samsung Galaxy A02s for Country / CarrierВ …
  Download A025FXXS2BUF1: Official Android 11 R for Galaxy A02s SM-A025F Uzbekistan (CAC) – CAC
  Download Galaxy A02 SM-A025F (CAU) A025FXXS2BUF1 in – Samsung firmware download
  A025FXXS2BUF1 – Galaxy A02s SM-A025F CAC Uzbekistan (CAC) | Android4mea
  Download and install Security patch for Samsung Galaxy Note10+ Android 11 firmware rolled out build no N975FXXS7FUF6, Across Globe Firmware
  Galaxy A02 SM-A025F (CAU – Georgia) A025FXXS2BUF1 R(Android 11) samsung firmware download all model, lastest, fast update, completely free and fast speed in вњ…
  Jun 29, 2021 … Samsung Firmware Download, Model: SM-A025F, PDA/AP Version: A025FXXS2BUF1, CSC Version: A025FOXE2BUE1, Region: CAC.
  SM-A025F U2 UnRoot Remove Root OS11
  25FXXS2BUF1].tar …
  Fast download latest Samsung Galaxy A02s firmware SM-A025F from Iraq with A025FXXS2BUF1 and Android version 11
  SM-A025F rom,Galaxy A02s,A025FXXS2BUF1
  SM-A025F U2 UnRoot Remove Root OS11
  25FXXS2BUF1].tar. New Featured. Date, 2021-07-16 15:53:03. Filesize, 12.80 MB. Download. Halab Tech В …
  Download Patch N975FXXS7FUF6 Galaxy Note10+ Android 11 Firmware
  Galaxy A02 SM-A025F (CAU – Georgia) A025FXXS2BUF1 R(Android 11) samsung firmware download all model, lastest, fast update, completely free and fastВ …
  https://samfirm.shop/samsung/pda/A025FXXS2BUF1
  Download A025FXXS2BUF1: Official Android 11 R for Galaxy A02s SM-A025F Kazakhstan (SKZ) – SKZ
  Download A025FXXS2BUF1 Firmware SM-A025F Galaxy A02s R SKZ
  Jun 29, 2021 … This firmware has version number PDA A025FXXS2BUF1 and CSC A025FOJM2BUDC. The operating system of this firmware is Android 11В …
  Download firmware updates for your Samsung mobile phone and tablet
  Galaxy A02s; SM-A025F В· CAU (Georgia); AP/PDA: A025FXXS2BUF1; CSC: A025FOXE2BUE1; 11; 2021/6/29; дё‹иЅЅ. Galaxy A02s; SM-A025F В· SER (Russia) В …
  Download Samsung Galaxy A02s SM-A025F MID Iraq A025FXXS2BUF1 firmware
  Jul 15, 2021 … Download Galaxy A02s July, 2021 Security: A025FXXS2BUF1 Kazakhstan (SKZ) / SKZ В· 1.1 How to Check the Firmware A025FXXS2BUF1В …
  SM-A025F ROM固件- 三星ROM下载
  Jul 18, 2021 … … Android 11 Firmware В· Download Patch G981NKSU1DUFA Galaxy S20 5G Android 11 Firmware В· Download Patch A025FXXS2BUF1 GalaxyВ …
  SM-A025F rom下载,SM-A025F官方rom,A025FXXS2BUF1
  Download Galaxy A02 SM-A025F (CAU) A025FXXS2BUF1 in …
  FuepleBianiaharlU5d34dfgW

 28. PioriciaxyRonytisaU5d34dfgW
  r/GalaxyS20FE – 5G Unlocked (US) June patch released
  May 13, 2021 … 提供三星SM-G781U1 LRA G781U1UES4DUE2版本官方ROMдё‹иЅЅ.
  Full Firmware For Device Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G SM …
  Reply. u/blanco2701 avatar blanco2701. 52d. Build G781U1UES4DUE2… I’m using it outside of the US, bought unlocked on amazon US. 2. Reply. See replies В …
  Jun 11, 2021 … The firmware is G781U1UES4DUE2. I don’t see it mentioned. justafew • 1 month ago. Got my June update on the S20+ AT&T on June 11.
  Samsung Galaxy S20 FE 5G (SM-G781U1) – Galaxy Firmware
  Samsung’s June 2021 update is now available for the T-Mobile S21 …
  Model : SM-G781U1 – Galaxy S20 Fan Edition 5G —
  Must Have An Unlocked Bootloader To Do This!

  This An odin tar file I have created to flash along with stock odin firmware to automatically install TWRP recovery along with Disable VBMETA image. The tar file will also automatically install magisk…
  0_FE SM-G781U/U1_Snapdragon]-Easily Firmware Using Odin]-Root Remove Forceencrypt Patch Bluetooth And Fix Safetynet]
  0_FE SM-G781U/U1_Snapdragon]-Easily Firmware Using…
  Galaxy S20 FE 5G (SM-G781U1)
  5G Unlocked (US) June patch released: GalaxyS20FE
  Jun 7, 2021 … Galaxy S20 Fan Edition 5G SM-G781U1 (LRA – United States) G781U1UES4DUE2 R(Android 11) samsung firmware download all model,В …
  Build Number : G781U1UES4DUE2. Android version : R(Android 11). Release Date : 2021-06-14. Security patch level : 2021-06-01. В· The security of yourВ …
  We might be facing the heat of July, but Samsung’s June patch is still coming to a number of phones. Over the last two weeks, it’s reached several devices
  Full Firmware For Device Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G SM-G781U1
  You can use these Repair Firmwares G781U1 to Fix your Samsung Android
  G781U1UES4DUE2,SM-G781U1,SM-G781U1 ROMдё‹иЅЅ
  Mar 2, 2021 …
  0_FE SM-G781U/U1_Snapdragon]-Easily Firmware Using Odin]-Automatically Root Remove Forceencrypt Patch Bluetooth And FixВ …
  Samsung’s June 2021 update is now available for the T-Mobile S21 series
  Galaxy S20 Fan Edition 5G SM-G781U1 (LRA – United States) G781U1UES4DUE2 R(Android 11) samsung firmware download all model, lastest, fast update, completely free and fast speed in вњ…
  Full Firmware For Device Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G SM-G781U1
  0_FE SM-G781U/U1_Snapdragon]-Easily Firmware …
  https://samfirm.shop/samsung/pda/G781U1UES4DUE2
  G781U1UES4DUE2. +. G781U1OYM4DUE2. Android R ]. 2021-05-13. # 21597320. Download В· XAR. G781U1UES4DUE2. +. G781U1OYM4DUE2. Android R ].
  Download Galaxy S20 Fan Edition 5G SM-G781U1 (LRA …
  Full Firmware For Device Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G SM-G781U1
  Jul 3, 2021 … … OYM3DUD2 v11 В· G781U1UES4DUD4 / OYM4DUD4 v11 В· G781U1UEU4DUE1 / OYM4DUE1 v11 В· G781U1UES4DUE2 / OYM4DUE2 v11.
  Galaxy S20 FE 5G (SM-G781U1)
  Download Galaxy S20 Fan Edition 5G SM-G781U1 (LRA) G781U1UES4DUE2 in – Samsung firmware download
  Samsung Galaxy S20 FE 5G Android smartphone. Announced Sep 2020. Features 6.5″ Super AMOLED display, Snapdragon 865 chipset, 4500 mAh battery, 256 GB storage, 8 GB RAM, Corning Gorilla Glass 3.
  G781U1UES4DUE2, XAG, R(Android 11), 5.56 GB, 2021-06-14 12:57:41, Download. G781U1UES4DUE2, TMB, R(Android 11), 5.56 GB, 2021-06-14 12: 57:01В …
  Galaxy Firmware – Samsung Galaxy S20 FE 5G (SM-G781U1)
  Build Number : G781U1UES4DUE2. Android version : R(Android 11). Release Date : 2021-06-07. Security patch level : 2021-06-01. В· The security of yourВ …
  7 votes and 18 comments so far on Reddit
  r/GalaxyS20FE – 5G Unlocked (US) June patch released
  FuepleBianiaharlU5d34dfgW

 29. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am having difficulties with your RSS. I don’t understand why I can’t subscribe to it. Is there anybody having the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!! vlt nails hötorget acer.teswomango.com/map11.php

 30. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated. cheerleader dräkt till salu mostli.sewomabest.com/map13.php

 31. Howdy! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently! stoppa näsblod snabbt tlivwe.prizsewoman.com/map13.php

 32. I think what you posted made a ton of sense. But, what about this? what if you were to write a killer headline? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, but what if you added a post title to maybe get a person’s attention? I mean is kinda vanilla. You could look at Yahoo’s home page and watch how they write post titles to get people to open the links. You might add a related video or a picture or two to get people excited about everything’ve written. Just my opinion, it could make your blog a little bit more interesting. bula i huvudet utan anledning vewhir.prizsewoman.com/map1.php

 33. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck. svett i rumpan camre.sewomabest.com/map11.php

 34. You actually make it appear really easy together with your presentation but I to find this matter to be actually one thing that I believe I would never understand. It sort of feels too complicated and extremely huge for me. I am having a look forward to your subsequent put up, I will try to get the dangle of it! skillnad mellan grekisk och turkisk yoghurt daisfe.prizsewoman.com/map24.php

 35. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated! kladdig kladdkaka recept sdeje.prizsewoman.com/map22.php

 36. Hi there I am so excited I found your webpage, I really found you by accident, while I was looking on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work. glycerin bra eller dåligt utes.sewomabest.com/map16.php

 37. I was pretty pleased to find this site. I wanted to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you saved as a favorite to check out new information in your website. kolik häst symtom haamo.prizsewoman.com/map4.php

 38. Wonderful article! This is the type of info that are meant to be shared across the web. Shame on Google for no longer positioning this post upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =) ont i örat när jag tuggar more.teswomango.com/map6.php

 39. Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated! viktminskning utan träning hauch.prizsewoman.com/map7.php

 40. Добрый день дамы и господа

  О компании
  Давайте знакомиться! Мы — команда профессионалов! Мы — glubina.by

  Наша команда!

  Наша компания вот уже более 10 лет работает как на белорусском, так и на российском рынке буровых услуг и это объективно серьезный показатель надежности и успеха.

  Бурение скважин на воду, обустройство скважин, установка водоподъемного оборудования — и это далеко не все направления нашей деятельности. Помимо бурения при необходимости мы поможем вам в ремонте или восстановлении старых скважин. Работаем в любое время года, а срок выполнения заказа может быть от одного рабочего дня, в зависимости от сложности производимых работ.

  На сегодняшний день нами успешно пробурено более 50 000 метров, введено в эксплуатацию больше 2000 скважин в РБ и РФ на воду и не только.

  За 10 лет мы сформировали штат из квалифицированных, опытных сотрудников и большой автопарк из буровой и вспомогательной техники: буровые установки на базе ЗиЛ 131, малогабаритные буровые установки (МГБУ), манипуляторы, экскаваторы, водовозы, самосвал, компрессор и т.д.

  Мы идем в ногу со временем, а это значит, что все работы выполняются в соответствии с требованиями нормативной документации с применением современных материалов и оборудования. И паспорт, и вся необходимая документация будет выдана вам на руки. Именно для вас мы подберем оптимальное решение, учитывая все нюансы климатической зоны и почвы с учетом разумной экономии. Мы бурим скважины любой глубины и конструкций, и работы проводим как для физических, так и для и юридических лиц. Качество и долговечность — вот наш принцип работы, именно поэтому гарантия на нашу работу составляет 10 лет.

  Используемая техника

 41. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to exchange strategies with others, please shoot me an email if interested. 1000 kcal per dag viktnedgång thurs.teswomango.com/map21.php

 42. Appreciating the hard work you put into your blog and detailed information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account. det lilla köksbryggeriet lisler.sewomabest.com/map16.php

 43. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read? friskis och svettis falun rosnh.sewomabest.com/map1.php

 44. Можем предложить услугу:
  “Максимально быстрое устранение интернет-сайтов конкурента или мошенника!”
  Как это выполняют наши специалисты?!
  – У нас опыт – больше 10 лет.
  – Уникальная методика.
  – Наращивание серьезной ссылочной массы порно и вирусными ссылками.
  – Поисковики быстро реагируют на наши технологии.
  – Все размещенные тексты с интернет сайта спамятся, что делает их неуникальными.
  – У нас очень большие возможности и многолетний практический опыт в данном направлении.

  Стоимость 6000py.
  Полная отчётность.
  Оплата: Qiwi, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard…

  Телега: @xrumers
  Skype: xrumer.pro
  WhatsApp: +7(977)536-08-36
  электронка: support@xrumer.cc

  Только эти!
  А тАкож Работаем со Студиями!

 45. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with useful information to work on. You’ve done a formidable job and our whole neighborhood will probably be grateful to you. billigaste trådlösa bredbandet dexmi.sewomabest.com/map22.php

 46. Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog! fasta 2 dagar i rad etslid.teswomango.com/map5.php

 47. wonderful issues altogether, you simply gained a logo new reader. What could you recommend in regards to your post that you just made some days ago? Any certain? filippa k sverige rosslo.teswomango.com/map18.php

 48. First off I want to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts before writing. I have had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Cheers! sushi yama pk huset propco.prizsewoman.com/map3.php

 49. My brother recommended I would possibly like this website. He was once totally right. This post actually made my day. You cann’t believe just how so much time I had spent for this information! Thank you! bauhaus stol läder riaca.teswomango.com/map22.php

 50. Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you’re a great author. I will ensure that I bookmark your blog and may come back down the road. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice holiday weekend! styrka för kvinnor recension bewood.sewomabest.com/map15.php

 51. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & help other users like its aided me. Great job. paj salami fetaost brever.sewomabest.com/map19.php

 52. My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly I’m looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a few of the subjects you write related to here. Again, awesome web site! nynäshamns havsbad hemsida quipre.teswomango.com/map18.php

 53. You’re so awesome! I do not think I have read something like that before. So great to discover someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with some originality! vegetarisk broccoligratäng recept jobte.teswomango.com/map21.php

 54. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! 200 kalorier måltid mocco.teswomango.com/map4.php

 55. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike. probiotika bäst i test stapv.teswomango.com/map7.php

 56. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this during my search for something concerning this. dermalogica treatment foundation mayge.sewomabest.com/map1.php

 57. Значение представленной стратегии подрезать крылья власти Единой России, а не гарантировать успех любого другого общественно-политического движения.
  Как к примеру, в случае, если у либералов намного больше вероятности выиграть избирательный район, нужно проголосовать за него, когда даже вы ненавидите их.
  А ряд его последователей приехал в другую страну, и они конечно все еще работают над списками умного голосования на грядущих выборах.
  Скажем, когда у коммуниста намного больше шансов победить избирательный округ, следует отдать голос за него, если вы лично этого не жаждете.
  По сути своей “Умног голосование” сегодня это политическая стратегия, изобретена российским внесистемным политическим деятелем Алексеем Навальным как средство борьбы с “Единой Россией” умного голосования, проголосовать за главного оппонента кандидата “Единой России” во многих одномандатных округах везде по стране, вне зависимости от общественно-политической принадлежности и взглядов этого соперника.

  слитая база умного голосования скачать

 58. Хотите “убить” интернет-сайт вашего конкурента? Наша фирма поможет.
  Используются суперэффективные технологии, испытанные сотнями выполненных проектов:
  – Быстро устраняем сайты по любым ключевым запросам.
  – Тысячи спамных беклинков.
  – Заспамленость главного емаила фирмы письмами с регистрациями на мошеннических ресурсах
  – Понижение позиций сайта в поисковике по любым коммерческим ключевым фразам.
  – Секретная технология. Это известно только нашим экспертам.
  – Гарантия возврата денежных средств через три месяца.
  – 100% отчётность.
  – Полная конфиденциальность нашей работы. Про нашу деятельность никто не сможет узнать.

  Стоимость услуги 80$
  Полная отчётность.
  Оплата: Киви, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard…

  Telgrm: @xrumers
  Skype: xrumer.pro
  WhatsApp: +7(977)536-08-36
  маил: support@xrumer.cc

  Только эти!
  А тАкож Работаем со Студиями!

 59. Хотите забанить сайт вашего конкурента? С нашими услугами это легко осуществить.
  Применяем эффективные технологии:
  – Устраняем сайты по любым ключевым запросам.
  – Делаем тысячи спамных беклинков.
  – Спамим основную электронную почту организации письмами регистраций на сомнительных ресурсах
  – Устранение позиций интернет-сайта в поисковиках по самым коммерческим ключевым словам.
  – Применяется секретная уникальная технология. Многолетний опыт работы.
  – Гарантируем возврат денег через три месяца.
  – 100% отчет.
  – Конфиденциальность заказа. Про вас и нашу деятельность никто не узнает.

  Цена $80
  Полная отчётность.
  Оплата: Qiwi, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard…

  Телегрм: @xrumers
  Skype: xrumer.pro
  WhatsApp: +7(977)536-08-36

  Только эти!
  А тАкож Работаем со Студиями!

 60. не совсем понятно, все ли верно написано http://ukrat.ru/index.php?/Srochno-v-nomer/naibolee-znachimye-yuridicheskie-tematiki-v-presse-obzor-smi-0605.html – Наиболее значимые юридические тематики в прессе… или все же есть иные пути..
  Выполняем работы по ликвидации присоединением обществ с ограниченной ответственностью быстро. Предоставляем лучшее качество наших работ на рынке. Среди предоставляемых нами особых условий высокая оперативность, оперативность. У нас огромный опыт по разрешению такого типа вопросов.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.