Нарахування пені за донарахованими контролюючим органом зобов’язаннями при оскарженні ППР

Переважна більшість податкових повідомлень-рішень (далі – ППР), що приймаються органами ДПС за результатами перевірок – оскаржуються платниками податків. Якщо платник податків не обмежується адміністративним оскарженням, а звертається ще й до суду – це займає багато часу. Іноді від прийняття ППР до прийняття остаточного рішення проходить навіть не один рік. Проте, якщо справа програна і ППР залишено в силі – платник податків має сплатити нараховану суму. І тут його очікує інша проблема – пеня.

Тривалий час органи ДПС нараховували пеню як за період з дня заниження податкового зобов’язання до дня сплати грошового зобов’язання, визначеного ППР, так і за період з дня прийняття ППР до дня сплати грошового зобов’язання, визначеного ППР. Часто платники податків не погоджувались з таким періодом нарахування пені і оскаржували це до суду. На сьогодні правова позиція судів на боці платника податків. Проаналізуємо аргументи сторін.

Аргументи органів ДПС

Органи ДПС вважають, що у випадку, коли зобов’язання донараховані за результатами перевірки і оскаржені платником податків, необхідно нараховувати пеню відповідно до ст. 129 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

До відома До 01.01. 2017 р. Після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається: <…> при нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами – від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно із цим Кодексом. П. 129.1 ПКУ (у редакції, чинній до 01.01.2017 р.)   Після 01.01.2017 р. Нарахування пені розпочинається: <…> при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, – починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження). П. 129.1 ПКУ (у редакції, чинній з 01.01.2017 р.)  

Враховуючи, фіскальну направленість, органи ДПС вважають, що у будь-якому випадку пеня нараховується за період з дня заниження податкового зобов’язання до дня сплати грошового зобов’язання, визначеного ППР. Тобто не враховуючи момент узгодження грошового зобов’язання як визначальний фактор для визначення періоду за який може нараховуватися пеня. Адже ДПС вважає, що за весь час неправомірного користування грошима (тобто період не сплати податків) потрібно сплатити пеню. Як наслідок – пеня нараховується або за період з дня заниження податкового зобов’язання до дня його сплати або за період з дня прийняття ППР до дня сплати грошового зобов’язання.

Платники податків не погоджуються і оскаржують такі нарахування. Суди підтримують їх.

Аргументи суду

Пеня це сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених ПКУ випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки (пп. 14.1.162 ПКУ).

Суди зазначають, що положення ст. 129 ПКУ визначають в якості підстави нарахування пені порушення строків погашення податкового боргу. Об`єктом застосування пені є саме погашена сума податкового боргу, яка в розумінні п.п. 14.1.175 ПКУ є сумою узгодженого грошового зобов`язання, несплаченою платником податків у встановлений  ПКУ строк.

В разі оскарження ППР (в адміністративному чи судовому порядку) платник зобов’язаний сплатити визначену в ньому суму протягом 10 робочих днів після її узгодження (п.57.3 ПКУ). Отже, необхідно визначити дату узгодження грошового зобов’язання.

В разі оскарження ППР в адміністративному порядку днем узгодження грошового зобов’язання є день отримання платником податків рішення ДПС України про розгляд скарги (якщо ППР не скасовано). Якщо він не звертатиметься до суду для судового оскарження ППР, то сплатити суму грошового зобов’язання необхідно протягом наступних 10 робочих днів.

При оскарженні ППР до суду грошове зобов’язання вважається неузгодженим із дня подання позову до дня набрання судовим рішенням законної сили (абз. 4 п. 56.18 ПКУ). Отже, в разі судового оскарження ППР:

 • якщо рішенням суду першої інстанції ППР залишено чинним, але оскаржувати таке рішення платник не збирається, то сплатити суму грошового зобов’язання необхідно не пізніше, ніж на 10 робочий день із дня набрання рішенням законної сили (тобто після закінчення строку на апеляційне оскарження);
 • якщо рішення суду першої інстанції оскаржено до суду апеляційної інстанції, то сплатити суму грошового зобов’язання необхідно протягом 10 робочих днів із дня:
 • або ухвалення судом апеляційної інстанції рішення по суті справи;
 • або постановлення ухвали про повернення апеляційної скарги або закриття апеляційного провадження.
 • якщо ж в подальшому судом касаційної інстанції ППР буде скасоване – сплачена сума має бути повернута платникові податків/зарахована в рахунок майбутніх платежів.

Отже, розглядаючи спори суди виснують, якщо сума грошового зобов’язання була сплачена протягом 10 робочих днів після узгодження зобов’язання, то нарахування пені взагалі не може здійснюватися, при порушенні ж вказаного строку, нарахування пені починається з 11 робочого дня після узгодження грошового зобов’язання.

Важливим також є питання визначення терміну у який фактично здійснюється нарахування пені. Так, відповідно пп. 129.3.1 ПКУ (у редакції з 01.01.2017 р.), нарахування пені закінчується: у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов`язань.

Організація діяльності з ведення органами ДПС оперативного обліку податків та інших платежів визначена у Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 р. № 422 (далі – Порядок №422).

Вказаним порядком, крім іншого, унормовано питання:

•   нарахування та погашення пені за несвоєчасно сплачені суми платежів, що контролюються органами ДПС (гл. 7 розд. III);

•   перенесення до індивідуального кабінету платника результатів адміністративного та/або судового оскарження рішень органів ДПС та методи контролю достовірності відповідних показників (розд. VII).

Так, п. 7 Порядку № 422 визначені правила нарахування та погашення пені за несвоєчасно сплачені суми платежів, що контролюються органами ДПС. Встановлено, що нарахування пені здійснюється у день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу).

Відтак, нарахування пені повинно здійснюватися у день сплати грошового зобов’язання, нарахування ж пені до дати його сплати (до моменту фактичного погашення податкового боргу) є неправомірним.

Щодо питання, яку редакцію ст. 129 ПКУ застосовувати

Розглядаючи судові спори, в яких порушення податкового зобов’язання відбулось до 01.01.2017 р., а сплата – після, суди зазначають наступне. В такій ситуації підлягає застосуванню та редакція, яка була чинною на момент сплати податкового боргу (момент застосування пені), незалежно від часу в якому фактично відбулося заниження податкового зобов’язання та прийняття ППР. Оскільки пеня може нараховуватися лише на суму грошових коштів, які визначені у ППР і після узгодження цієї суми. Адже до цього моменту вказана сума коштів має статус податкового зобов’язання, а  не узгодженого грошового зобов’язання, відповідно пеня і не може нараховуватися.

Отже, суди виснують, що порушення строку сплати податкового зобов’язання є триваючим порушенням, фінансова відповідальність до платника податків у вигляді пені має бути застосована з дотриманням порядку нарахування пені, чинного на дату сплати боргу (припинення порушення), а не на дату визначення (декларування) грошового зобов’язання.

Така позиція щодо умов та порядку застосування ст. 129 ПКУ, підтверджується постановами Верховного суду від 22.01.2020 р. у справі № 825/1452/18, від 12.02.2019 р. у справі №820/6468/17 та інших.

Крім того, суди зазначають, що при визначенні того, яка редакція підлягає застосуванню необхідно враховувати правило вирішення сумнівів на користь платника податків (тобто принцип in dubio pro tributario) (п.п. 4.1.4 ПКУ).Це правилопокликано забезпечувати реалізацію однієї з ознак верховенства права – правової визначеності, саме можливість платника податків чітко розуміти та передбачати правові наслідки вчинюваних дій має фундаментальне значення для правильності його застосування.

Також зазначимо, що неправомірне нарахування пені може мати наслідком зарахування грошових коштів, які направлені платником для сплати податкових зобов’язань за звітними деклараціям, в рахунок погашення такої пені, що у свою чергу потягне виникнення боргу по таких деклараціях, на такий борг за деклараціями податківці також нарахують і пеню, і штраф, на погашення яких і будуть у першу чергу спрямовувати всі сплачені платником грошові кошти. Отже нарахування пені на не скасоване ППР має наслідком не лише наявність боргу зі сплати такої пені, а і запускає процес подальшого нарахування пені, штрафу на всі інші зобов’язання, кошти з яких були направленні на погашення пені, що закінчується лише при повній оплаті/оскарженні.

При цьому, існує судова практика відповідно до якої суди вважають, що законодавець наділив правом податковий орган застосовувати штраф (п. 126.1 ст. 126 ПК України) до платника податку згідно з цією нормою у випадку сплати суми грошового зобов`язання, зазначеної в платіжному дорученні з затримкою сплати, проте не наділив правом податковий орган застосовувати штраф при виконанні п. 9 ст. 87 Податкового кодексу України в разі зарахування коштів, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків. Оскільки вказані норми визначають, які дії зі сплаченими коштами зобов`язані здійснювати органи державної податкової служби в погашення податкового боргу та не встановлюють відповідальності платника податків внаслідок вчинення вказаних дій податковою службою.

Так, законодавець наділив податковий орган правом зарахування коштів, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення його податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного самим платником податків, у зв`язку з чим зміст графи «призначення платежу» у платіжних дорученнях не має значення, що випливає із приписів п. 87.9 ст. 87 ПК України.

Разом з тим згідно з положеннями ст. 126 ПК України податковий орган може застосовувати штраф до платника податку за затримку сплати ним суми самостійно визначеного грошового зобов`язання за призначенням, визначеним в платіжному дорученні, проте не має законодавчо визначених повноважень застосовувати штраф в разі самостійного спрямування коштів, сплачених таким платником податків незалежно від напряму сплати, в рахунок погашення його податкового боргу згідно з черговістю виникнення при виконанні приписів п. 87.9 ст. 87 ПК України, оскільки вказаною нормою визначені дії, які зі сплаченими коштами зобов`язані здійснювати органи державної податкової служби в погашення податкового боргу та не встановлено відповідальності платника податків внаслідок вчинення вказаних дій контролюючим органом.

Висновок:

Відповідно до вищевикладеного, можна зробити наступні висновки:

при залишенні в силі ППР, визначена у ППР сума набуває статус узгодженої, а отже підлягає сплаті платником податків протягом 10 робочих днів з моменту такого узгодження;

на 11 робочий день нарахована та несплачена за ППР сума стає узгодженим грошовим зобов’язанням і набуває статус податкового боргу. А отже на такий податковий борг підлягає нарахуванню пеня за період з 11 робочого дня і до дати фактичної сплати грошових коштів;

пеня має нараховуватись у день фактичної сплати грошових коштів;

 нагадаю, що відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 13 Закону України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідний нормативно-правовий акт. Також висновки враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права (ч. 5 ст. 242 КАСУ). Отже, при виникненні аналогічного спору сільгосппідприємство може використовувати викладену аргументацію для захисту своїх прав.

13.08.2020

35 thoughts on “Нарахування пені за донарахованими контролюючим органом зобов’язаннями при оскарженні ППР

 1. Промокоды – комбинация букв и цифр или секретное слово, позволяющее получить скидку. Поэтому промокод детский мир действуют практически на любые товары. Чтобы воспользоваться бонусом, нужно ввести секретное слово в специальное поле на сайте магазина.

 2. онлайн казино
  Веб-Сайт со наиболее новейшими также увлекательными редан забавами с целью ребенка. К Примеру редан вид развлечения Наруто с целью мальчишек. Телесериал Наруто весьма востребован около ребенка также школьников, данное японское эроаниме, относительно ниндзю богатыря.

 3. онлайн казино
  Веб-Сайт со наиболее новейшими также увлекательными редан забавами с целью ребенка. К Примеру редан вид развлечения Наруто с целью мальчишек. Телесериал Наруто весьма востребован около ребенка также школьников, данное японское эроаниме, относительно ниндзю богатыря.

 4. The matrix over and over again I slogan Gail Dines speak, at a colloquy in Boston, she moved the audience to tears with her statement of the problems caused next to pornography, and provoked chortling with her intelligent observations near pornographers themselves. Activists in the audience were newly inspired, and men at the conclusion – many of whom had never viewed porn as a disturbed before – queued up afterwards to guaranty their support. The display highlighted Dines’s unsound charisma and the fact that, since the dying of Andrea Dworkin, she has risen to that most difficult and exciting of conspicuous roles: the world’s leading anti-pornography campaigner.

  pregnantpornhdtube

 5. Промокоды – комбинация букв и цифр или секретное слово, позволяющее получить скидку. Поэтому промокод деливери действуют практически на любые товары. Чтобы воспользоваться бонусом, нужно ввести секретное слово в специальное поле на сайте магазина.

 6. Интересный факт: как правило, промокод спортмастер состоит из названия организации, процента скидки или названия акции. Запомнить это сочетание слов обычно легко, хотя вряд ли получится угадать. Эксклюзивный код – один из способов получить хорошую скидку, а значит и хорошее настроение. Просто используйте купон при оформлении заказа.

 7. Хотите совершать выгодные покупки в интернет-магазинах? Мы научим как ориентироваться в скидках, вы сможете получить промокод вок и быть в курсе спецпредложений!

 8. Выполняем также производим корпусную меблировка в заявка согласно персональным масштабам, трудимся во главном согласно 2 ареалам Российской Федерации, данное – городок Вова также Владимирская сфера.
  компьютерные столы

 9. Свой веб-сайт сможет помочь Для Вас стремительно понять во законах вид развлечения также извлекать благодарные композиции ранее со 1-ый вращений барабанов. По Какой Причине непосредственно Azino777? Но неужели имеют все шансы являться колебания? В Случае Если вам хорошо понимаете во игровых автоматах, в то время Вам четко представляете свойства наилучших интернет клубов: порядочность, безопасность, большой степень дисперсии также обширный перечень игр. Все Без Исключения данное имеется около нас!
  Играть 777

 10. Когда уже этот пративный карантин закончится, мне надоело сидеть дома, я уже стал мастером выбора тур агенств благодаря урокам Кондрашова https://bigpicture.ru/kondrashov-stanislav-dmitrievich-daet-rekomendacii-po-vyboru-turisticheskogo-agentstva/, а карантин всё время продилвают на 7 дней и уже сижу год дома! Достало надесю в ближайшие 2 месяца можно будет уже выйти из дома!!

 11. Доброго времени суток господа!Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Самое основное преимущество состоит в том, что вокруг скважинного фильтра делается обсыпка специальным фильтрующим песком. Это сводит к минимуму возможность заиливания скважины, значительно увеличивает приток поступаемой воды и продлевает срок ее службы до 50 лет! Обсадная труба, используемая при роторном бурении, имеет большую толщину стенки, что позволяет ей выдерживать давление грунтов даже на глубине в 150м. Данный вид бурения гарантирует вам 100% результат. Ведь большим минусом шнекового бурения является то, что в случае отсутствия верхней воды на участке, вам придется покрыть расходы подрядчика и оплатить так называемую «разведку» (в среднем, 10 у.е. за каждый пройденный метр). В результате просто потеряете деньги и все равно обратитесь к услугам ротора.
  Увидимся!

 12. Предположим, вы владелец нового ресурса, который имеет приятный дизайнерские решения, удобную навигацию и полезную для клиентов рекламную информацию. Но до сих пор нет участников на интернет-сайте. Что делать? Те, кто имеют свой бизнес мы поможем вам создать продающийся сайт. Науке давно известно, ни одно реальное или виртуальное предприятие не может продвигаться само по себе. Всякой фирме необходимо помощь в приобретении популярности, а во Глобальной сети без нее безусловно не быть из-за яростной конкурентной борьбы.Мы занимаемся разработкой пейджа. Сотрудники нашей компании готовы запустить настоящий портал в течение пары суток. Сверх предоставления рабочих интернет-сайтов, мы оказываем работы тех. сопровождения: уместное продление хостинга и вашего домена, добавление наполнения на веб-сайт, размещения новостей. Наши услуги могут помочь вам стать фаворитом на горизонтах всемирной паутины.

  раскрутка сайтов сша акция

 13. Около нас в конечном итоге-в таком случае завершился ливень, на сегодняшний день сияет солнце, разумеется никак не горячо также мощный ветерок. Также мы уже после деятельность начала двигаться во Точка Прейскурант из-за территорией. Допустим также безусловно взглянула, то что возникло новейшего в полках во торговом центре, мы никак не существовала тут практически 2 недельки.

  https://saymama.ru/

 14. Добрый день господа

  Бурение скважин
  В этой статье мы Вам расскажем для чего необходимо бурение и какие виды бурения бывают.

  Для чего необходимо бурение скважины?
  В загородных постройках, которые находятся на большом расстоянии от централизованных систем, остро встает вопрос персонального водоснабжения. Использование подземных источников позволяет вести автономное существование с максимальным и рациональным уровнем комфорта.

  Помимо обеспечения водой, крайне необходимо чтобы вода была и пригодной к употреблению и использованию в домашних условиях. Подземные воды, изолированные толщами горных пород от поверхностного загрязнения, отвечают санитарным нормам, установленным для воды бытового назначения. При дополнительной очистке, проходя через фильтровальное устройство, они приобретают высокое качество. Для того чтобы получить доступ к источникам воды — требуется бурение скважин под воду.

  Для определения способа бурения водозаборной скважины на участке нужно правильно определить глубину уровня подземных вод и породы геологического разреза, которые подлежат проходке. Правильно выбранная технология бурения скважин на воду позволит быстро пробурить скважину, избежать аварийных ситуаций при бурении. Наши специалисты выедут на участок и помогут определить вид и способ бурения, который будет оптимальным именно для вашего участка.

  Бурение скважины
  Бурение скважин — это способ и режим разрушения различных горных пород, очищение ствола скважины и укрепление ее стенок, оборудование водоприемной части.

  В процессе бурения будет образовано направленное отверстие цилиндрической формы в породе, которое необходимо для монтажа обсадной колоны. Такая скважина представляет собой гидротехническое сооружение, имеющее круглое сечение, а глубина ее бурения зависит от особенностей грунта. Перед тем, как обустроить водозабор необходимо установить на какой глубине находится, водоносные слои и от этого будет зависеть способ бурения, которое бывает роторным и шнековым.

  Виды бурения
  Шнековое Бурение — это способ вращательного бурения при котором порода от забоя до верха скважины поднимается при помощи шнека — буровой трубы с наваренной на неё стальной лентой. На нижнем конце первого шнека установлен режущий наконечник, он при вращении разрыхляет почву и по шнеку порода поднимается от забоя до устья скважины. Шнековый способ применяется при бурении неглубоких скважин в песчаных и глинистых породах, а так же в породах средней твердости.

  Стоимость такого бурения в нашей компании 55 рублей за метр погонный.

  Роторное Бурение (Бурение с промывкой или продувкой). При таком способе бурения используется оборудования вращательного типа. Порода разрушается специальным инструментом долотом. В результате поступательно-вращательных движений, оборудование постепенно заглубляется, а почва из забоя выводится наружу глиняным раствором, водой или сжатым воздухом. Применяется для бурения как мягких, так и твёрдых пород на довольно большую глубину. Скважины, сделанные роторным способом имеют более продолжительный срок службы.

  Роторное Бурение в нашей организации стоит 60 рублей за метр погонный.

  Виталий и Евгений – специалисты по бурению!

  Виталий и Евгений — специалисты по бурению!
  Пробурили на двоих не одну сотню скважин с 2006 года! Имея огромный опыт за плечами наши сотрудники нацелены на бурение в максимально короткие сроки, минимизируя ошибки и оперативно решать возникшие трудности на пути к вашей воде! А благодаря собственному автопарку, буровых установок, большого и дружного коллектива мы можем предложить максимально интересные условия для сотрудничества!

  Задать интересующие вопросы можно заполнив форму ниже или позвонить нам по телефону:

  +375 (29) 186-45-03

  Обещаем, Вы не пожалеете!

 15. Рады приветствовать вас!
  Готовы предложить лучшие “смертоносные” прогоны для веб-сайтов конкурентов. Цена: всего от 2000 р.
  – Гарантированный результат. Веб-сайты ваших конкурентов “умрут”.
  – Максимально возможное число негативных фитбеков.
  – Наша особая база – выжимка самых “убийственных” площадок из 10 млн. ресурсов (спам, порно, вирусы и тому подобные). Это работает безотказно.
  – Прогон делаем сразу с 4-х серверов.
  – Постоянный спам вирусных ссылок на емейл.
  – Выполнение заказа в течение 40-240 часов день и ночь. Можем растянуть сколько угодно по времени.
  – Прогоняем с запрещёнными ключевыми словами.
  – С условием заказа нескольких сайтов – хорошие скидки клиенту.

  Цена 80$
  Полная отчётность.
  Оплата: Qiwi, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard…

  Телегрм: @xrumers
  Skype: xrumer.pro
  WhatsApp: +7(977)536-08-36
  маил: support@xrumer.cc

  Только эти!
  А тАкож Работаем со Студиями!

 16. Скважины на водопонижение в Минске и области — Бурение Скважин
  Прежде чем начинать масштабное строительство, которое предполагает значительный объем земляных работ или же работ, связанных с осваиванием горной местности, важно позаботиться о предотвращении подтопления грунтовыми водами. Если нижняя зона вырытого котлована затоплена грунтовой водой, дальнейшее строительство стоит под вопросом. Спасти ситуацию и осушить площадь для стройки, могут скважины на водопонижение в Минске. Обустройством скважин на водопонижение уже не первый год занимается компания БурАвтоГруп. Скважины на водопонижение – это гидротехнические сооружение для откачки и сбора накопившейся грунтовой воды.Для чего используются водопонижающие скважины Услугой бурение скважин на водопонижение в минской области пользуются при особом строении грунта, при затоплении земли. Обычно, такие скважины располагаются по всему периметру стройплощадки либо в небольшом удалении от зоны проведения работ.Цель оборудования водопонижающей скважины Скважина для воды на участке делается для того чтобы получить депрессионную воронку, то есть создать такие условия, чтобы подземные воды опустились ниже уровня проведения строительных земляных работ. Благодаря тому, что работы могут быть проведены локально, появляется возможность проведения стройки с начального этапа, при этом риск подтопления снижается до нуля. В зависимости от имеющихся геологических условий, водопонижающие скважины обустраиваются несколькими способами.Этапность работ при бурении скважин на водопонижение
  Технология бурения скважин на понижение предполагает наличие нескольких установок, расположенных по периметру строительного котлована. В таких скважинах, которые часто называют иголками, устанавливаются фильтры и погружные насосы для откачки воды. Накопленная вода после осушения сливается за территорией строительной площадки.
  При заказе услуги по установке скважины на понижение воды, специалисты предприятия производят постоянный контроль уровня залегания грунтовой воды и контролируют технические параметры.По окончанию работ по откачке, производится тампонаж ликвидационного типа. Если скважина была установлена в глинистой почве, тампонирование производят глиной, в скалистой – бетоном или раствором цемента.Разновидности скважин на водопонижение в Минске
  Бурение скважин для осушения участков может осуществляться наклонно или вертикально, тип бурения выбирается в зависимости от особенностей грунта. Есть несколько разновидностей скважин такого типа:Комбинированный. Скважина бурится до первого водного уровня, после чего монтируется водоподъемник для откачки.
  Водопоглащающий. Этот тип используют тогда, когда нужно опустить поднявшиеся грунтовые воды в земляные пластыниже указанного уровня понижения воды Самоизливающийся. Данный тип рекомендован в тех случаях, когда нужно снизить давление воды в горизонте или если требуется значительное понижение воды на строительном участке. В технологии бурения скважин для водопонижения используют несколько типов установок:Роторные Шнековые Ударно-канатные Вращательные
  Компания «БурАвтоГрупп» использует самый современный роторный способ бурения скважин в Минской области, так как с его помощью можно освоить грунт любой сложности и степени мягкости. Это значительно ускоряет срок изготовления скважины на водопонижение и делает конструкцию более крепкой.

 17. Hello,

  Download Music FLAC Private Server: https://0daymusic.org/premium.php
  Genre: House, Club, Techno, Trance, Dance, Italo-Dance, Eurodance, Drum and Bass, Psychedelic, Goa, PsyTrance, Progressive House, Electro, Euro-House, Club-House, Hardtechno, Tech-House, Dutch House, Minimal, Deep-House, Nu-Disco, Hardstyle, Hardcore, Jumpstyle, Electronic, Alternative, Alternative Rock, Ambient, Avantgarde, Ballad, Bass, Beat, Black Metal,Blues, Classical, Chanson, Country, Dance Hall, Death Metal, Disco, Ethnic, Folk, Folk-Rock, Funk, Gangsta Rap, Gothic Rock,Hard Rock, Heavy Metal, Hip-Hop, Indie, Industrial, Instrumental, Jazz, Jungle, Pop, Rock, Metal, Latin, Lo-Fi, New Age, Noise, Oldies, Pop-Folk, Progressive Rock, Psychedelic Rock, Punk Rock, Rap, Reggae, R&B, Rock & Roll, Soul, Soundtrack, Speech, Synthpop, Thrash Metal, Top 40, Vocal etc.
  Years: 1990-2021
  Updated on daily scene music releases: 0day and old music.
  Easy to use: Most of genres are sorted by days.
  Protocols Supports: FTP, FTPS (FTP over SSL), HTTP/S, SFTP (FTP over SSH).
  More 12 years Of archives.

  Best regards,
  0day MP3s

 18. A month ago, when a 37-year-old stoic of a Singapore boarding squaddie imperial kindergarten after people with mentally miserable disorders was diagnosed with a coronavirus, the power of the cellar did not together a panic. Attractive into account the specifics of the nursing diggings, all its mace and most of the petite well-being inhabitants were vaccinated against Covid-19 as being at omen lodged with someone in February-March. Anyway, rightful in engulf, the boarding devotees was closed to shield quarantine, and all employees, patients and other people who recently communicated with the barbarous chick or her minister to were quarantined and began to be regularly tested. Out of the ordinary the next week, the virus was detected in three dozen people, including the 30-year-old sister from the libretto acceptance from the Philippines, as grammatically as four other employees of the boarding day-school and 26 of its imperishable residents. Most of those infected were fully vaccinated against Covid-19… You can today another article on this battleground at this congestion https://mwed.seru.fun I’m sorry I can’t help you. I hope you find the right solution. Don’t despair..

 19. Xem đá Bóng Trực Tuyếnhtv6 trực tuyếnCũng chính vì nguyên do này mà kênh Banthang TV luôn luôn bị die link hay sập Server từng Khi có những trận đấu rộng lớn, điều này khiến đến những fan bóng đá vô cùng khó chịu vì trận đấu bị gián đoạn giữa chừng.

 20. First of all I want to say awesome blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Appreciate it! best moisturizer for dry face niperp.sewomabest.com/map9.php

 21. Добрый день товарищи
  Обустройство скважины с кессоном из бетонных колец Использование кессона из бетонных колец при обустройстве скважины – правильный выбор в пользу долгой службы Вашей скважины – порядка 70-100 лет. Бетонная конструкция самая прочная и устойчивая из всех конструкций, использующихся при защите и обустройстве скважин. Такие кессоны под своей тяжестью не сдвинуться даже под большим напором воды. Отменная защита Вашей скважине гарантирована.
  Монтаж кессона из бетонных колец и завершение обустройства скважины:
  Вокруг обсадной трубы экскаватор выкапывает котлован шириной около 2 м. Данные для глубины берутся из паспорта на скважину. Дно котлована выравнивают.
  С помощью крана на дно котлована опускают бетонную плиту с отверстием для обсадной трубы – дно будущего кессона. Использование донной плиты обязательно ввиду риска усадки и вымывания грунта под кессоном.
  Далее с помощью крана на бетонной плите размещают от 2 до 4 бетонных колец. Стандартная высота кольца составляет 90 см.
  Далее рабочий с помощью лестницы спускается вниз, заделывает стыки бетонных колец цементным раствором.
  Отверстие вокруг обсадной трубы засыпается плотно мелким щебнем либо цементно-песчаной смесью.
  В первом бетонном кольце проделывают отверстия для вывода труб. Выкапывают траншею от кессона в дом, для прокладки водопровода.
  Прокладывают водопровод. Выводят систему полива участка.
  Устанавливают в кессоне гидроаккумулятор, фильтр, системы автоматики.
  Поверх бетонных колец опускают верхнюю плиту. Отверстие для обслуживания обустроенной скважины закрывается полимерной крышкой люка.
  Стыки заделывают цементным раствором.
  Щели вокруг кессона засыпаются выкопанным ранее песком.Монтаж кессона и обустройство скважины закончено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.